Главная / Новости /Общество / Үндэр заяа үзэхэ буянтай

Үндэр заяа үзэхэ буянтай

03-11-2016

Дулма Зуйконовна Цыренова Хангай Захааминай намжаахан наруули Хужар нютагта Сэрэн абын, Сэржэмаа эжын бүлэдэ мүндэлһэн юм.

Дулмаханай гурба наhа гүйсөөгүй байхадань, 1890 ондо түрэhэн, дэлхэйн нэгэдэхи дайнда ябаhан хасаг Сэрэн Зуйконов эсэгыень хубисхалда эсэргүү хэрэг үйлэдэнэ, Зүблэлтэ засагые үзэн ядаhан идхалга гаргана, Японой тала барина гэhэн худал хардалгаар 1938 ондо хамалганда ябуулаа. Тиигэжэ, мартын 12-то Улаан-Үдын түрмэдэ эсэгэнь буудуулhан юм. Юунэй түлөө? 1957 ондо энэ худал хардалга буруушаагдажа, Сэрэн Зуйконовой нэрэ сагааруулагдаад, хүүгэдэйнь сэдьхэл сэлмээл даа. Дулма бага балшар наһандаа Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үлэн хооhон жэлнүүдые эжытэеэ, хоёр эгэшэнэртэеэ амиды мэндэ дабажа гараа. Сахирай дунда hургуули дүүргээд, Улаан-Үдын багшанарай училищида hуража, багшын мэргэжэлтэй болоhон.

Уян нугархай, сэбэр hайхан шарайтай залуухан Дулма Улаан Нуртын эгээл эрхим хүбүүдэй нэгэн Баяжаб хоёрой хоорондо инаглал бадаржа, алтан дэлхэйн жама ёhоор айл болоо һэн. Тэдэ 4 хүбүүд, 3 басагадые үргэжэ, хүл дээрэнь гаргаа. Ехэ хүбүүн Бата-Мүнхэ Людмила нүхэртэеэ хүдөө ажахын мэргэжэлтэд. Вячеслав хүбүүн Роза бэри хоёр – эмшэд, Вячеслав - Буряадай габьяата эмшэн, мэдээжэ офтальмолог. Юрий хүбүүн Баярма бэри хоёр - шүдэнэй эмшэд, Баяр хүбүүн - адвокат, Елена – экономист, Дарима Пүрбэ нүхэртэеэ - багшанар, Сэсэгма - хэлхеэ холбооной инженер, Соёлма – багша мэргэжэлтэй, мүнөө худалдаа наймаанай хүдэлмэрилэгшэ.

Ашанар, зээнэрэйнь дунда юристнүүд, эмшэд, экономист, бухгалтер, инженер, сагдаанар гэхэ мэтэ элдэб мэргэжэлтэд олон юм. Энэ олон зоной эсэгэ, таабай Баяжаб Бадмаевич Цыбиков колхозой, совхозой парткомой хүтэлбэрилэгшөөр наһаараа хүдэлөө. Нигүүлэсхы сэдьхэлтэй, олониитэдэ онсо хүндэтэй, олон нэрэ зэргэтэй, шагнал хайратай эрын дээжэ эрхим хүн байhан юм. Дулма нүхэрынь эгээл найдамтай түшэгынь байгаа. Тиимэһээл үнэр баян бүлэ болоол даа.

Хужар, Үлэгшэн, Дүтэлүүр нютагуудаар 30 жэлэй туршада багашуулые ажабайдалай эхин зүргөөр хүтэлжэ, тэдэнэй саашанхи хуби заяанайнь залуур болоо. Буянтай ажалайнь дүн - hурагшадайнь ажал хэрэгүүд болоно. Тэдэнь янза бүриин мэргэжэлтэй, арадай ажахын бүхы hалбаринуудта ажаллана. Илангаяа олон бэрхэ багшанар, эмшэд, инженернүүд, экономистнууд, дуушад, хатаршад бии. Хүндэтэ багшынгаа мэргэжэлые шэлэhэн, омогорхолынь болоhон эрхим 18 багшанар: А.Б. Шагдуров, Л.Д. Дамдинова, Д.Д. Цыренова, О.В. Шагдурова, Г.Д. Дамдинова, В.Ж. Нанзанова, С.Д. Дамбаева, Б.Г. Бадлуева, Т.Д. Будаева, В.Ш. Ламажапов, А.Ш. Ламажапова, Л.В. Доржиева (радиогой сурбалжалагша), С.Б. Цыбикова, А.В. Норбоев,Т.Ц. Гармаева, Б.В. Базарова, А.И. Гомбоева, Б.В. Базаров болон бусад. Тэдэнэрэй олонхинь өөһэдөө хэдэн ехэ нэрэ зэргэтэй багшанарай багшанар, булта айл бүлэ, иибии баабай, мүнөө таабай төөбиинэр болонхой.

Дулма Зуйконовна Зүблэлтэ засагай үедэ хүдэлhэн хадаа тэрэ сагай «Арадай гэгээрэлэй отличник» гэhэн хүндэтэ нэрэ зэргэтэй, «Социалис мүрысөөнэй илагша», «Эрхим мэргэжэлтэн» гэhэн тэмдэгүүдтэй, тоогүй олон Хүндэлэлэй грамотануудынь, баярай бэшэгүүдынь үхибүүдэйнь бүлэнүүд наринаар хадагалжа байдаг.

Олоной оройдо одон шэнги яларhан бүлын үндэhэн хоёр талаһаа эхэ эсэгэнэрэй буянай хүсэн гэжэ ойлгоё. Баяжабай баабай Онгойн Сэбэг Эсэгын дайнда унаhан, Дулмын баабай хамалганаар үгы. Үринэрынь эхэнүүдэйнгээ хүсөөр үндыгөө, ургаа, хүгжөө, хүнэй зэргэ хүнүүд болоо.

Дулма Зуйконовнагай сэдьхэлынь хирэгүй сэбэр, энэрхы зөөлэн, даасатай, тэсэбэри ехэтэй. Иимэл сэдьхэл үри хүүгэдтээ, hурагшадтаа хүмүүжүүлхэ гэжэ оролдодог юм һэн. «Малгай толгойгоо дууряаха» гэhэндэл, шабинарынь багшаяа дууряажа, тэрээндээ адли сэдьхэлтэй.

Дулма Зуйконовна наян наhанай дабаа гаталаад, үхибүүдэйнгээ аша туһые үзэжэ, үргүүлжэ, жаргажа hуунал даа. Хамта дээрээ 16 айл, 60 халуун амин, 19 ашанар, зээнэр, 18 гушанар. Эдэ олон үри хүүгэдээрээ Дулма төөбии хүрьhэтэ дэлхэйгээ шэмэглээ, баяжуулаа. Энэл даа, эхэнэрэй дээдын уялга бэелүүлһэнэй тэмдэг!

Ута наhа, үндэр заяа үзэхэ буянтай байгаалта, Дулма Зуйконовна! Үлзы жаргалтай байхатнай болтогой!

Бадма БАЗАРОВА

Теги: конкурс Буряад Улас Захааминай аймаг Хужар нютаг17:59

Ошоһон жэлнүүдтээ баясан 

16:23

На дороги и мосты в Бурятии потратят 2,9 млрд рублей 

16:17

Под угрозой ареста автомобиля черный лесоруб возместил ущерб природе Бурятии 

16:03

Банзарай Доржын нэрэ бусаагдаха гү?.. 

15:57

В прошлом году за помощью в социальной адаптации обратились свыше 400 бомжей Бурятии 

15:43

Пострадавшая в ДТП жительница Бурятии взыскала с виновного 115 тысяч рублей 

15:38

Шэбэртэдэ шэнэ һургуули бариха хэрэгтэй 

15:03

Улан-удэнку обвиняют в расправе над семьей соседей 

14:57

В Бурятии сократят отчетность учителей 

14:56

Эрдэмтэ багшын энэрхы сэдьхэл 

14:30

Хүгжэмэй һургуулиин амжалта 

14:27

Улан-удэнцы могут отследить движение всего городского транспорта 

14:20

Баян түүхын хуудаһа иран... 

14:10

Для пишущих на бурятском языке юных поэтов может появиться премия им. Николая Дамдинова 

14:02

Зүжэгүүд - ажабайдалай зүнтэйхэн толинууд 

13:55

Реализация «энергосервисного контракта» при модернизации освещения в Улан-Удэ - отличный пример – Вячеслав Наговицын 

13:12

Ёһо заншалаа һэргээхэ үндэһэнэй һур харбаан 

12:56

Буряад хэлээрээ эрхимүүд 

12:19

Первый электронный аукцион на капитальный ремонт дома провели в Бурятии 

11:43

В Бурятии построят девять фельдшерско-акушерских пунктов в 2017 году 

11:25

Четверых уроженцев Забайкальского края задержали с 26 кг марихуаны в Бурятии 

10:59

Байгал шадарай байгаали хайратай 

10:47

Льготы на авиабилеты Улан-Удэ – Москва сохранят в 2017 году 

10:17

В Кабанском районе Бурятии прошли выборы в Совет депутатов МО «Клюевское» 

09:32

Житель Улан-Удэ погиб при пожаре из-за неосторожности при курении 

09:13

Улан-удэнку осудили за работу оператором игорного клуба 

08:30

Сегодня в Бурятии: анонс событий на 19 января 2017 года, четверг 

08:25

Зурхай на ​19 января, 21 лунный день 

08:00

В Бурятии ожидается ветреная погода, температура ночью до -45 градусов 

16:53

Табитай болобол даа, "Үльгэрнай"! 

15:00

Республиканские и городские власти разработают положение об оказании помощи малообеспеченным жителям Бурятии 

14:10

День в истории Бурятии: 18 января 1924 года родился один из самых ярких министров МВД республики Николай Бутуханов 

14:07

Дети раскручивают бренды Бурятии 

13:30

Бурятские водолазы готовят проруби для крещенских купаний  

11:55

Дарья Сафронова из Улан-Удэ стала лауреатом межрегионального конкурса «Юный композитор» 

11:46

"Боярышник" мэтэ спиртын зүйлнүүд үгы хэгдэнэ 

11:44

Художественная гимнастика Бурятии: красиво, но проблемно? 

11:25

Старейшей жительнице Улан-Удэ исполнилось 106 лет  

11:15

Бурятские спортсмены готовятся к Сурдлимпийским играм 

11:05

Путь в Индию бурятских паломников 

10:50

Как на 60-летие республики «Мать-Бурятия» приехала 

10:40

Богослужение на сцене Бурятской филармонии 

10:30

Очередной триумф бурятской примы Ольги Жигмитовой 

10:29

Количество зарегистрированных преступлений в Бурятии сократилось на 15,5% 

10:20

Харгыда һаатабал, яахаб? 

10:20

Иволга «завоевала» Буряад FM 

10:10

«Тайны Селенгинского острога» откроет Бурятия 

10:01

Пенсионный возраст госслужащих в Бурятии начал постепенно увеличиваться 

09:50

Афганский дневник бурятского солдата 

09:41

Абаргануудай амжалта алтан, хүрэл шагналтай 

09:33

Улан-Удэнский авиазавод предложил правительству Бурятии создать региональный стандарт кадрового обеспечения 

08:30

​Сегодня в Бурятии: анонс событий на 18 января 2017 года, среду 

08:15

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 января 

08:00

В Бурятии местами пройдёт умеренный снег, днём до -31 градуса 

Наши издания