Главная / Новости /Общество / Эрмэлзэл ехэтэй эжы абамнай

Эрмэлзэл ехэтэй эжы абамнай

03-11-2016

Үри бэенэрэйнгээ дулаан дүхэриг соо алтан түрэеэ тэмдэглэхэеэ байһан, найман үри хүүгэдэй эхэ эсэгэ, хорин нэгэн аша зээнэрэй, гурбан гушанарай таабай төөбии - Владимир Лубсанович Марина Дымбрыловна Лубсановтан тухай бэшэхэ дурам хүрэнэ.

Захаамин аймагай Ёнгорбой нютагай саанахана, зэлэ татаһан Зэдэ Сэхир хоёр голой уулзуур дээрэ оршодог Бэлшэр нютагта эжы аба хоёрнай хуби заяагаа ниилүүлээд, ажабайдалай һуури табижа, зол жаргалай эхи абаһан юм. Айл боложо түбхинэһэн гэрэй залуу эзэн, абамнай, Владимир Лубсанович, холые хараада абан, эрхим зангаараа жэшээ харуулжа, ажалдаа оролдосотойгоор совхоздоо жолоошо, механизатор, ахамад инженерээр хүдэлдэг һэн. Манай эжы, Марина Дымбрыловна, Улаан-Yдын багшанарай училищи дүүргээд, багшын ажалай намтар эхилһэн юм.

Ёнгорбой һайхан нютагтаа хоёр хүдэр хүбүүдые, дүрбэн басагадые түрэжэ, энхэрэн тэбэрин, эрхэлүүлэн үндылгэжэ байгаа. 1979 ондо хүршэ Шара-Азарга нютагта дунда һургуулиин нээгдэхэдэ, манай гэр бүлэ энэ тосхон руу нүүжэ ерэһэн байна. Баян түүхэтэй манай бүлэдэ үшөө хоёр хүбүүд түрэжэ, ёһотой үнэр баян, жаргалтай зон болоо даа эжы абамнай. Yхибүүдээ бага наһанһаань харюусалга ехэтэйгээр хүмүүжүүлжэ, ажабайдалай ута замда түрэһэн аха дүүнэрэй хоорондын харилсаа, бэе бэеэ дүнгэхэ, тулгаха, туһалха ябадал барагдахагүй юм гэжэ ойлгуулаа. Буряад арадай заншалаар олон үхибүүдые түрэһэн эжы айхабтар хүндэтэй хүн. Yхибүүдээ һайнаар хүмүүжүүлжэ, бултыемнай мэргэжэлтэй болгожо, Захаамин аймагай “Эхын алдар” («Материнская слава») гэһэн хүндэлэлэй номдо манай эжы 2014 ондо оруулагдаһан юм.

Багшалжа байхадаа, Марина Дымбрыловна аймагай түрүүшын «Дангина хатан» гэһэн мүрысөөндэ хабаадажа, «Хатан» гэжэ нэрэ зэргэдэ хүртөө. 1995 ондо аймагай соёлой байшанай тайзан дээрэ үнгэрһэн «Жэлэй эрхим багша» гэһэн мүрысөөндэ 3-дахи шатын дипломдо хүртөө. Мэргэжэлтэдэй энэ мүрысөөндэ эрхим багшын нэрэ зэргые дахин-дахин гэршэлээ. Талаан бэлигтэй багшын аша габьяа гүрэн түрын шагналнуудаар тэмдэглэгдэһэн. 1988 ондо “РСФСР-эй арадай гэгээрэлэй отличник» гэһэн нэрэ зэргэтэй болоо, «Ажалай ветеран» гэһэн медальтай. 1994 ондо аймаг соо баһал түрүүшынхиеэ болоһон «Жэлэй гэр бүлэ» гэһэн мүрысөөнэй ехэ шанда бүлэмнай хүртэһэн түүхэтэй.

Аба эжы хоёрнай залуу наһанһаа эрмэлзэл ехэтэй, ажалша бэрхээр ябаһан хүнүүд гээшэ. Yхибүүдые түрэл нютаг дайдадаа энэрхы дуратайгаар хүмүүжүүлхэ хэрэгтэ анхарал оролдолгоёо зорюулдаг хадаа урданай ёһо заншал аша зээнэртээ заажа, тайлбарилжа үгэдэг буурал таабай төөбии хоёр болоошье һаа, хүл хүнгэн, нютагайнгаа, аймагайнгаа ниитын ажалда эдэбхитэйгээр хабаадалсаһан зандаа. Тиихэдээ 2012 ондо аймагай «Гоё һайхан агшан» гэһэн гэрэл зурагай урилдаанда, 2015 ондо «Шэнэ жэлэй сонхонууд» гэһэн конкурсын «Саһата уран сэдьхэмжэ» гэһэн номинацида шанда хүртөө, 2015 ондо «Шубуудые эдеэлүүлэгты» гэһэн акциин хэмжээндэ үнгэржэ байһан конкурсдо мүн лэ «Амтатай столово» гэжэ номинацида шалгараа. Эжымнай 2015 ондо Буряад хэлэнэй үдэрнүүдтэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудай «Эрхим диктантда» 3-дахи һуури эзэлһэн юм. 2015 ондо Түнхэн аймагта үнгэрһэн «Сэгээн дуунай» конкурсдо эрхимээр хабаадалсаа. 2016 ондо «Эрхим хүндэтэ минии нютагаархид» гэжэ фотоконкурсдо эжы, абамнай 3-дахи шатын диплом абаа юм. Владимир Лубсанович Марина Дымбрыловна хоёр аймагайнгаашье, уласайшье хэмжээндэ үнгэржэ байһан элдэб янзын мүрысөөндэ аша зээнэртэеэ хамта хамсыгаа шуун орогшо юм.

Ноябриин эхиндэ эжымнай 70 наһанайнгаа ойн баяр угтахаа байна. Тиимэһээ бидэ, үхибүүдынь, 50 жэл соо хамта һуужа байһан ушартайнь дашарамдуулан, аба эжыгээ амаршалаад, аша зээнэрэйнгээ дунда сэдьхэл дүүрэн, золтой, дуу домогтой, зугаа найртай, гасалан гашуудал үзэнгүй, хүл хүнгэн, амгалан тэнюун, ан-бун һуугыт даа гэжэ үреэнэбди!

Саашадаа бидэ үриин һүлдэһөө тутархангүй, уг гарбалайнгаа зула бүхөөнгүй, эжы абынгаа уг удамые үргэлжэлүүлхэ, буряад арадайнгаа һүр жабхалан бадарааха гэжэ оролдохобди.

Соёлма ДАШЕЕВА

Теги: конкурс Буряад Улас Захааминай аймаг Бэлшэр һуурин17:59

Ошоһон жэлнүүдтээ баясан 

16:23

На дороги и мосты в Бурятии потратят 2,9 млрд рублей 

16:17

Под угрозой ареста автомобиля черный лесоруб возместил ущерб природе Бурятии 

16:03

Банзарай Доржын нэрэ бусаагдаха гү?.. 

15:57

В прошлом году за помощью в социальной адаптации обратились свыше 400 бомжей Бурятии 

15:43

Пострадавшая в ДТП жительница Бурятии взыскала с виновного 115 тысяч рублей 

15:38

Шэбэртэдэ шэнэ һургуули бариха хэрэгтэй 

15:03

Улан-удэнку обвиняют в расправе над семьей соседей 

14:57

В Бурятии сократят отчетность учителей 

14:56

Эрдэмтэ багшын энэрхы сэдьхэл 

14:30

Хүгжэмэй һургуулиин амжалта 

14:27

Улан-удэнцы могут отследить движение всего городского транспорта 

14:20

Баян түүхын хуудаһа иран... 

14:10

Для пишущих на бурятском языке юных поэтов может появиться премия им. Николая Дамдинова 

14:02

Зүжэгүүд - ажабайдалай зүнтэйхэн толинууд 

13:55

Реализация «энергосервисного контракта» при модернизации освещения в Улан-Удэ - отличный пример – Вячеслав Наговицын 

13:12

Ёһо заншалаа һэргээхэ үндэһэнэй һур харбаан 

12:56

Буряад хэлээрээ эрхимүүд 

12:19

Первый электронный аукцион на капитальный ремонт дома провели в Бурятии 

11:43

В Бурятии построят девять фельдшерско-акушерских пунктов в 2017 году 

11:25

Четверых уроженцев Забайкальского края задержали с 26 кг марихуаны в Бурятии 

10:59

Байгал шадарай байгаали хайратай 

10:47

Льготы на авиабилеты Улан-Удэ – Москва сохранят в 2017 году 

10:17

В Кабанском районе Бурятии прошли выборы в Совет депутатов МО «Клюевское» 

09:32

Житель Улан-Удэ погиб при пожаре из-за неосторожности при курении 

09:13

Улан-удэнку осудили за работу оператором игорного клуба 

08:30

Сегодня в Бурятии: анонс событий на 19 января 2017 года, четверг 

08:25

Зурхай на ​19 января, 21 лунный день 

08:00

В Бурятии ожидается ветреная погода, температура ночью до -45 градусов 

16:53

Табитай болобол даа, "Үльгэрнай"! 

15:00

Республиканские и городские власти разработают положение об оказании помощи малообеспеченным жителям Бурятии 

14:10

День в истории Бурятии: 18 января 1924 года родился один из самых ярких министров МВД республики Николай Бутуханов 

14:07

Дети раскручивают бренды Бурятии 

13:30

Бурятские водолазы готовят проруби для крещенских купаний  

11:55

Дарья Сафронова из Улан-Удэ стала лауреатом межрегионального конкурса «Юный композитор» 

11:46

"Боярышник" мэтэ спиртын зүйлнүүд үгы хэгдэнэ 

11:44

Художественная гимнастика Бурятии: красиво, но проблемно? 

11:25

Старейшей жительнице Улан-Удэ исполнилось 106 лет  

11:15

Бурятские спортсмены готовятся к Сурдлимпийским играм 

11:05

Путь в Индию бурятских паломников 

10:50

Как на 60-летие республики «Мать-Бурятия» приехала 

10:40

Богослужение на сцене Бурятской филармонии 

10:30

Очередной триумф бурятской примы Ольги Жигмитовой 

10:29

Количество зарегистрированных преступлений в Бурятии сократилось на 15,5% 

10:20

Харгыда һаатабал, яахаб? 

10:20

Иволга «завоевала» Буряад FM 

10:10

«Тайны Селенгинского острога» откроет Бурятия 

10:01

Пенсионный возраст госслужащих в Бурятии начал постепенно увеличиваться 

09:50

Афганский дневник бурятского солдата 

09:41

Абаргануудай амжалта алтан, хүрэл шагналтай 

09:33

Улан-Удэнский авиазавод предложил правительству Бурятии создать региональный стандарт кадрового обеспечения 

08:30

​Сегодня в Бурятии: анонс событий на 18 января 2017 года, среду 

08:15

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 января 

08:00

В Бурятии местами пройдёт умеренный снег, днём до -31 градуса 

Наши издания