Нет активных конференций

Алексей Цыденов сэтгүүлшэдтэй уулзаба

Уласай Толгойлогшын уялга саг зуура дүүргэгшэ Алек­сей Цыденов Буряад орон­до ажаллажа байгаа олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй хүтэлбэрилэгшэдтэй үсэгэлдэр уул­заба. Нүхэр ёһоной оршон байдалда хөөрэлдэе гээд шэнэ дарга уулзал­гын эхиндэ уряалаа.
328
 15-02-2017
Баяр БАЛДАНОВ

Үбһэ тэжээлтэй үбэлжэлгэ хэм соогоо

​Буряад Уласта хамта дээ­рээ 381,4 мянган толгой мал ондо орожо байна: 370 мянганиинь бодо мал, 160 мянган толгой үнеэд, 69 мянган адуун, 290 мянган толгой хони ямаад, тэдэнэй 111 мянганиинь эхэ хонид гэжэ тоологдоно.
82
 15-02-2017
Цырегма САМПИЛОВА

Сагаа алхаха сагнай ойртобо гү?

Сагаалха һайндэрнай арбан нэгэ ойртожол байна. Сагаал­ганай һайндэр аяар 14 хоног үргэлжэлдэг. 15 үдэрэй туршада Будда Шэгэмүни бурханай туйлаһан буянта үйлэ хэрэгүүдтэ зорюулагда­жа, дасан дугангуудта ехэ хуралнууд хурагдадаг гээшэ.
77
 15-02-2017
Цырегма САМПИЛОВА

Сагаалганай ёохор - 2017

Хоёр дугаар һарын 12-то Улаан-Баатар хотодо ажаһуудаг буряад зониие түлөөлһэн 100 гаран хүн ёохорто ха­баадаба.
85
 15-02-2017
Бадма ЖАБОН

Алдар солоёо дуудуулха абарга бүхэшүүл олошорхол байха...

Эрын гурбан наада хүгжөөхэ хэрэгтэ гүрэнэй талаһаа мүнөө дээрээ ямаршье дэмжэл­гэ үзүүлэгдэнэгүй. Тиимэһээ бу­ряад барилдаанай хэшээлнүүд һоригшын эрмэлзэлһээл дулдыда­даг юм байна.
100
 15-02-2017
Баяр Жигмитов