Нет активных конференций

В. Путин: Ород гүрэнэй ба дэлхэйн эгээл шухала үйлэ хэрэгүүд тухай

Ородой Холбооной Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай жэл бүри үнгэргэдэг заншалта хэблэлэй бага хурал Москвада пятницын үдэр үнгэрбэ.
148
 28-12-2016
Баяр БАЛДАНОВ

Зайн галай сэн доошолуулха талаар ажал ябуулагдана

Гарахаяа байһан 2017 оной түрүүшын һарада зайн галай сэн 27 мүнгөөр доошолхо юм гэжэ транспорт, элшэ хүсэ болон харгын ажахы хүгжөөлгын талаар сайд Сергей Козлов мэдээсэбэ.
87
 21-12-2016
Цырегма САМПИЛОВА

Банзарай Доржын нэрэ бусаагдаха гү?..

Һаяхан Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй ээлжээтэ суглаан дээрэ манай арад зоной түүхэдэ онсо удха шанартай асуудал зүбшэгдэбэ. Энэ асуудалаар манай Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо, ВАРК-ын юрэнхылэгшэ Иннокентий Егоров, Ор...
14
 19-01-2017
Ревомир ГАРМАЕВ

Ёһо заншалаа һэргээхэ үндэһэнэй һур харбаан

​Шэнэхээнэй Кубогто хүртэхын түлөө буряад номо һуршаар мүрысөөн хоёрдохи жэлээ эмхидхэгдэнэ. Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Ивалга һууринда болобо.
18
 19-01-2017
Борис БАЛДАНОВ