Главные / Газета "Бурятия"

​В Бурятии могут подняться цены на новостройки

Эксперты назвали две причины повышения цен.

200
 15-02-2017
Елена МЕДВЕДЕВА

​«Чтобы вы жили в эпоху перемен!», или Бурятия в тренде

Суть, по мнению обывателей, эта фраза отражает довольно точно: перемены – значит нестабильность. А нестабильность – значит опасность и потрясения, и вообще ничего хорошего никому не сулит. Уходящая неделя же вполне тянет на звание исторической.

181
 10-02-2017

Внеочередная сессия Хурала по бюджету не обошлась без жарких споров

​Федеральная казна пополнит бюджет Бурятии на 776 миллионов. На строительство какой дороги выделят деньги, почему «подвис» сельский стадион и какая сфера получила меньше всего субсидий, об этом подробно в материале ИА «Буряад унэн»

139
 09-02-2017
Елена МЕДВЕДЕВА

Газета "Бурятия"

Нет активных конференций

Алексей Цыденов сэтгүүлшэдтэй уулзаба

Уласай Толгойлогшын уялга саг зуура дүүргэгшэ Алек­сей Цыденов Буряад орон­до ажаллажа байгаа олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй хүтэлбэрилэгшэдтэй үсэгэлдэр уул­заба. Нүхэр ёһоной оршон байдалда хөөрэлдэе гээд шэнэ дарга уулзал­гын эхиндэ уряалаа.
328
 15-02-2017
Баяр БАЛДАНОВ

Үбһэ тэжээлтэй үбэлжэлгэ хэм соогоо

​Буряад Уласта хамта дээ­рээ 381,4 мянган толгой мал ондо орожо байна: 370 мянганиинь бодо мал, 160 мянган толгой үнеэд, 69 мянган адуун, 290 мянган толгой хони ямаад, тэдэнэй 111 мянганиинь эхэ хонид гэжэ тоологдоно.
82
 15-02-2017
Цырегма САМПИЛОВА

Сагаа алхаха сагнай ойртобо гү?

Сагаалха һайндэрнай арбан нэгэ ойртожол байна. Сагаал­ганай һайндэр аяар 14 хоног үргэлжэлдэг. 15 үдэрэй туршада Будда Шэгэмүни бурханай туйлаһан буянта үйлэ хэрэгүүдтэ зорюулагда­жа, дасан дугангуудта ехэ хуралнууд хурагдадаг гээшэ.
77
 15-02-2017
Цырегма САМПИЛОВА

Сагаалганай ёохор - 2017

Хоёр дугаар һарын 12-то Улаан-Баатар хотодо ажаһуудаг буряад зониие түлөөлһэн 100 гаран хүн ёохорто ха­баадаба.
85
 15-02-2017
Бадма ЖАБОН

Алдар солоёо дуудуулха абарга бүхэшүүл олошорхол байха...

Эрын гурбан наада хүгжөөхэ хэрэгтэ гүрэнэй талаһаа мүнөө дээрээ ямаршье дэмжэл­гэ үзүүлэгдэнэгүй. Тиимэһээ бу­ряад барилдаанай хэшээлнүүд һоригшын эрмэлзэлһээл дулдыда­даг юм байна.
100
 15-02-2017
Баяр Жигмитов