Бүхы толилолгонууд

Үндэһэн түлэбүүд бэелүүлэгдэнэ

Буряад ороной прокуратурын коллегиин зүблөөндэ Россиин Ахамад прокуророй орлогшо Дмитрий Демешинэй хүтэлбэри доро республикада  гүрэнэй түлэбүүдые болон Россиин Юрэнхылэгшын даабаринуудые бэелүүлгээр дүнгүүд согсологдоо. Дмитрий Демешин үндэһэн түлэбүүдэй үндэр хэмжээндэ бэелүүлэгдэһэниие, үйлэдбэриин ургалтые, шухала асуудалнуудай шиидхэгдэжэ байһаниие тэмдэглээ. Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов үгэ хэлэхэдээ, региональна засагай болон прокуратурын хоорондоо харилсалгын шухалые ба үрэ дүнтэйе тэмдэглээ.

Блогууд

Все

Үриһөө һалахаяа үриеэ худалдана

Хүн түрэлтэн хүгжэжэ, бүмбэрсэг дэлхэйһээ замбуулинда ниидэһээр үнинэй. Оньһон түхеэрэлгэнүүд хүниие орложо хүдэлхэ аргатай болонхой. Хэды тиигэбэшье, энээхэн дэлхэй дээрэ ажаһуугаа арад зоной ажабайдал тон ехэ илгаатай байһаар. Зарим нэгэн хүгжэнги гүрэндэ түрэжэ, зоболон ядарал үзэнгүй, энэ наһандаа жаргажа ябана. Харин нүгөөдэ зариманиинь үл хоолойгоо залгаха гэжэ үри хүүгэдээ наймаална. Хэдэн зуугаад жэлээрээ, юрэдөө, үе наһаараа дайлалдажа байдаг Афганистан гүрэндэ хүндэхэн саг тулажа ерэнхэй. Ами наһаяа абархын тулада аба эжынь үри бэеынгээ нэгыень гү, али хоёрыеньшье худалдаанда табина.

Ниигэм 3 feb

Баруун Монголоор аяншалга

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай сэдхүүлшэ Норжима Цыбикова Улаан-Баатар хотоһоо баруулжаа 1500 километр дабажа, Үндэһэн арадуудай фестивальда оролсожо байна. Гүрэнэй баруун захада хэдэн олон үндэһэ яһатан зэргэлжэ, урданайнгаа заншал алдангүй, эб хамта ажаһуудаг юм.
Монгол хүнэй хүсэлһэн хилэ – Ховд
Ховд аймагһаа түүхээр баян нютаг орониие Монгол гүрэндэ олохонь бэрхэтэй. Эгээл эндэ XVII зуунай һүүлээрхи, мүн XVIII зуун жэлэй эхиндэ ойрадуудай болон Манжын түлөөлэгшэдэй дунда газар уһанайнгаа түлөө дай үүсхэхэдэнь, ехэ үймөөн болоһон байха.

Ниигэм 3 feb

Хубилжа байһан оршон

Алайрай аймагай Забитуй һууринай ажаһуугшадай ажабайдалтай Усть-Ордын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев танилсаба.

«Шаргын дуун» дуудана

Шарга морёор урилдаан Хужар һууринда февралиин 25-да үнгэрхэнь. “Түнхэнэй аймагай адуушад” бүлгэм, “Мүнгэн хазаар” гэһэн ТОС энэ һонирхолтой хэмжээ ябуулга анха түрүүшынхиеэ эмхидхэхэнь.

Ниигэм 2 feb

Һонирхолтой

Оюутан хаһын «алтан дунда»

Үбэлэйнгөө амаралтынгаа удаа оюутад эдэ үдэрнүүдтэ гуламтануудтаа бусажа, һуралсалаа үргэлжэлүүлхэеэ һуубад. Энэ үедэ “Алтан дунда” гэһэн һайндэрые олон оюутад тэмдэглэнэ ёһотой. Дээдэ һургуулидаа 2,5 жэл һураһанай удаа үшөө 2,5 жэл һураха саг үлөө гэһэн удхатай гэжэ Интернет соохи Википеди соо бэшэгдэнхэй.
Хүн бүхэнэй ажабайдалда оюутан наһанай хаһа онсо һуури эзэлдэг. Эгээл энэ үеын иимэ һайндэр тухай һурагшалһан байнабди.

Ниигэм 2 feb

Хүгшэд үбгэдтэ хүргэнэ туһаламжа

Холын хүдөө һууринуудта ганса нэгээрээ ажаһуудаг үбгэд хүгшэдые дали дороо абажа, энэрхы хандасаараа сэдьхэлыень дулаасуулха ажал шэлэһэн Арюна Мылзенова тухай зураглал һаяхана «Добро.Журнал» ниитэлүүлбэ. Урид гүрэнэй ажалда хүдэлжэ байһанаа тэрэнээ орхёод, олондо туһатай олзын бэшэ хэрэг эрхилһэн жэшээтэ ябадал тухайнь “Буряад үнэн” сонин уншагшадтаа дуулгаха хүсэлэнтэйбди.

Ниигэм 2 feb

Үйлэдбэриин хэмжээн дээшэлээ

Буряад ороной экономическа ургалта санкционно хорилтонуудай орёо байдалда дээшэлээ. Үйлэдбэринүүд 9,9 % ургалта харуулаа. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үнгэрһэн жэлэй ниигэмэй-экономическа хүгжэлтын дүнгүүдые Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – РФ-гэй Юрэнхылэгшын ДФО-дохи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневта харуулжа мэдээсээ.

Үшөө харуулха

Медиа

Все

Манай сонин ба сэтгүүлнүүдтэ захил хэгты

Захил хэхэ