Хүдөө ажахы 26 apr 2023 865

Aбынгаа хэрэг үргэлжэлүүлнэ

Буряад ороноймнай хүдөө ажахынуудта хони малай түл абалгын хаһа түлэг дундаа. Мухар-Шэбэрэй аймагай Һүхын Булаг гэһэн газарта нэмжыһэн “Шэнэ байдал” ажахыда табан хушуу малаа бултыень үсхэбэрилдэг. «Бүмбэгэр сагаан хониднай хурьгалаа. Ямаан эшэгэлээ. Адуумнай олон болоно. Сагаан эдеэгээ салгидуулһаар, үнеэд тугаллажа эхилээ. Энэ жэлэй түрүүшын ботогохон түрэжэ баярлуулба», - гээд, ажахын түрүүлэгшэ Батор ГАРМАЕВ урматайгаар хөөрэбэ.

Эхинһээнь эршэтэйгээр ажаллана

Баторай эсэгэ Илья Гар­маев абынгаа буусада таряа­ша-фермерскэ энэ ажахые 30-аад жэлэй саада тээ бай­гуулаа. Тэрэ гэһээр энэ бо­лотор Гэндэн Цыренов Баир Дамбаев хоёр үбэл зунгүй ажахыда ажаллана. “Гэндэн Дугаржапович бэрхэ ажалшан юм. Хошуун-Үзүүрэймнай, нюта­гаймнай ахатан гээшэ. Түрүү механизатор Баир Дамбие­вичнай һаяхана 49-тэй бо­лоо”, - гээд, залуу фермер хөөрэнэ. Мүнөөнэй сагта адуу малдаа элдэб үбшэ хаб­шанһаа һэргылэлгын тарил­га табиха, бэеынь шалгаха гээшэ шухала гээд мэдээжэ. Эдэ бүгэдые дүй дүршэлтэй ветеринар Баир Дашибы­лович Дамбаев хэнэ. “Шэнэ байдалда” бүхыдөө 5-6 хүн ажалладаг. “Иигээд лэ сугтаа үдэр бүри үглөөнһөө үдэшэ болотор хүдэлдэгбди. Ажал­най эхи захагүй даа. Май һа­рын эхеэр зуһаландаа гара­хабди”, - гээд, Батор Гармаев мэдээсэбэ.

Хамба лама айлшалаа...

Үнгэрһэн зун Түгнын да­санай дэргэдэ 16 субарга арамнайлалгын ёһолол үн­дэр хэмжээндэ үнгэргэгдөө һэн. Энэ үйлэ хэрэгтэ Хамба лама Дамба Аюшеев Му­хар-Шэбэрэй аймаг морил­ходоо, “Шэнэ байдалай” зуһалан буужа, ажахын бай­далтай танилсаа. Хони мал үсхэбэрилхэ талаар һонир­холтой хөөрэлдөөн болоо.

Хүрьһэтэ газар хүсэ шадал үгэдэг

Батор Гармаев үбгэ эсэ­гэнэрэйнгээ газар дээрэ табан хушуу малаа үдхэжэ байхадаа урматай. Хүлөө шо­ройдожо, хүн болоһон тоонто нютагһаа алтан энэ дэлхэй дээрэ үлүү һайхан юумэн юун байхаб? Батор Гармаев хүрьһэтэ газарһаа хүсэ шадал абаад, ажалаа улам урагша­тайгаар ябуулха гэжэ оролдо­дог. Саашадаа тэрэ Түгнын та­лын омогорхол болохо хони­дойнгоо тоо мянга гаранда хүргэжэ, хэдэн гүүртэнүүдые байгуулха түсэбтэй.

Абынгаа гэрэлтэ дурасхаалда...

Зулгы һайхан зунай сагта хурдан хүлэг моридой урил­даан олониие суглуулха. Июль һарада Түгнын талада “Айрагай наадан” заншал­та ёһоор эмхидхэгдэхэ. “Энэ үйлэ хэрэг эсэгымни гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаха”, - гээд, Батор хөөрэнэ. Түгнын түрүү хүбүүдэй нэгэн, абарга бүхэ Илья Санжиевич Гарма­ев буряад болон сүлөөтэ ба­рилдаагаар 20 дахин чемпи­он, Сурхарбаан нааданай 10 удаа абарга болоһон габьяа­тай юм гээд һануулая.

Автор: Дарья ЦЫДЫПОВА