Хүдөө ажахы 13 oct 2016 765

​Хуули бусаар олзоборилогдоһон 2 тонно омоли загаһан хуряагдан абтаба

Дотоодын хэрэгүүдэй Улаан-үдын линейнэ таһагай хүдэлмэрилэгшэд хуули бусаар ехээр загаһа олзоборилдог бүлэг эрхэтэдые баряа. Уридшалан тоолоһоор гүрэндэ 900 мянга гаран түхэригэй гарза хохидол ушаруулагдаа. Баргажан гол дээрэ шалгалта үнгэргэлгын үедэ нютагай 5 эрхэтэд байлгагдаа. Тэдэнэрэй нэгэниинь хуули бусаар загаһа бариһанай түлөө анхан сүүдлүүлэгдэһэн байгаа. Тэдэнэрэй онгосо соо 4 мянга гаран омоли загаһан олдоо. Тиин хоер хахад километр утатай губшуурынь хуряагдан абтаа. Мүнөө энэ хэрэгээр уголовно хэрэг эрхилэгдээ. Хуулиин еһоор эгээн ехэнь 5 жэлээр эрхэеэ хаһагдаха хэhээлтэтэй.

Автор: Дарима ДОНДОКОВА