Хүдөө ажахы 13 dec 2016 1047

​Албан тушаалаа өөрынгөө аша туһада хэрэглэнэ

Буряад уласта эдилгэ абадаг, хулгайша, албан тушаалаа өөрынгөө аша туһада хэрэглэдэг гүрэнэй алба хаагшад элирүүлэгдэһээр. Байгша оной эхинһээ прокуратура коррупционно 175 гэмтэ ябадал элирүүлээ. Эдэ ябадалнуудаар зарим хэрэгүүдынь шүүхэдэ харагдажа, 61 ушараар гэмтэйшүүл зэмэеэ амсаа. Yндэр тушаалнуудые эзэлдэг гүрэнэй алба хэгшэд хуули бусаар мүнгэ олохые оролдоно. Зэмэеэ амсаха болоһон зоной тоодо хүдөөгэй захиргаанай 2 толгойлогшо, аймагай ажалаар хангалгын түбэй хүтэлбэрилэгшэ, миграционно албанай аймагай пунктын дарга ороно. Прокуратурын мэдээсэлээр 10 сагдаа, УФСИН-ай хүдэлмэрилэгшэ эдилгэ абажа байһаар баригдаа.

Фото pixabay.com