Хүдөө ажахы 22 dec 2016 790

​Эрхүү хотодо - онсо гурим

Эмшэдэй мэдүүлһээр,50 хүн наһа бараа, үшөө хорёод хүн эмнэлгын газарнуудта оронхой, тэдэнэй бэе муу.Юрэнхылэгшын хэблэлэй секретарь Дмитрий Песковой хэлэһээр, энэ хэрэгтэ горитой анхарал хандуулагдажа, эрид хэмжээнүүд абтаха. Эрхүү хотын Ново-Ленино гэһэн микрорайондо зон хэмэл архи уужа, олоор хохидоо. Гарагай дүрбэндэ болон табанда хохидоһон зон эмнэлгын газарнуудта оруулагдаа. Зариманиинь гэртээ наһа бараһан байна. Гэрнүүдтэ шалгалта хэхэ үеэртэдэнэй бэе олдоо. Мүнөө Эрхүү хотодо онсо байдалай гурим соносхогдонхой.

Энэ хэрэгээр мүрдэлгэ саашаа ябуулагдаһаар. Дотоодын хэрэгүүдэй албатад шалгалта хэжэ, 500 гаран литр болохо 2 мянга гаран «Боярышник» хуряан абаа. Нютагай СНТ-нүүдэй нэгэндэ хэмэл архи хэдэг цех элирүүлэгдээ. Энэ хэрэгээр долоон хүн баригдаад байна.

Автор: Дарима ДОНДОКОВА