Хүдөө ажахы 5 apr 2017 1081

​Петербургда боомбо тэһэрээ

Гараад байһан долооной гарагай хоёрто Санкт- Петербургын метрогой поезд соо тодхогдоһон боомбо тэһэржэ, 14 хүн алуулаа, 50 гаран зон шархатаа.

Алан һүрдэгшын шуһата хэрэг гү?

“Сенная площадь” “Технологический институт” гэһэн хоёр буудалай хоорондо шуумайжа ябаһан поездын нэгэ вагон соо тодхогдоһон боомбын апрелиин гурбанда, үдэрэй хоёр саг дүшэн минутада тэһэрхэдэ, олоор ябаһан зон соо наһа бараһан, шархатаһаншье хүнүүд бии гээд анха түрүүшын мэдээсэл ур­жадэр үдэшэ дуулгагдаһан байха юм. “Площадь Восстания” гэһэн буудалда тодхогдоһон үшөө нэгэ боомбо олдожо, тусхай мэргэжэлтэд тэрэниие усадхаһан байна.

Ниигэмэй газар дорохи унаа соо алан һүрдэгшэ өөрыгөө тэһэлээ гэһэн мэдээсэл хуули сахигшад дуулгаа. Алан һүрдэгшэ тухай мэдээсэл ганса бэшэ юм гээд хуули сахигшад хэлээ гэнэ. Лалын шажан баримталагша алуурша дээрмэшэдэй түсэблэһэн шуһата муухай хэрэг байба гэжэ “Коммерсантъ” со­нин бэшэнэ.

Уйдхар гашуудалаа Юрэнхылэгшэ мэдүүлээ

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин уржадэр өөрөө Санкт-Петербургда ерэнхэй байгаа. Олондо мэ­дээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэдтэй уулзаһанайнь удаа иимэ ушар болоо юм. Тэрэнэй һүүлдэ Беларусь Уласай Юрэнхылэгшэ Александр Лукашенкэтэй уулзаха үедөө алан һүрдэлгын ушар тухай Владимир Путин дуулаад байһанаа су­гларагша сэтгүүлшэдтэ хэлэжэ, арад түмэндөө уйдхар гашуу­далаа мэдүүлээ. Тиихэ зуураа, бүхы албан зургаанууд – хуули сахигшад, алан һүрдэгшэдтэй тэмсэгшэд, тагнуул – бултадаа энэ ушар мүрдэжэ, шэнжэлжэ, бии байгаа асуудалнуудта харюу үгэхөөр, зэмэтэй зониие хуулиин хатуугаар хэһээхээр бэлэн гэжэ Владимир Путин хэлээ.

Амиды үлэһэн зон булта танигдаа

Үсэгэлдэрэй мэдээгээр шархатаһан болон аргаламжада орохоор 51 хүн Санкт-Петербургын эмнэлгын газарнуудта абаашагданхай. Тэдэ бултадаа танигдаа гээд Ородой Холбо­ото Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Вероника Скворцова үсэгэлдэр сэтгүүлшэдтэй уулзахадаа мэдээсээ.

Мэдэрэлгүй дүрбэн хүн үсэгэлдэр үглөөгүүр мэдээ орожо, нэрэ обогоо, ажаһуудаг газараа нэрлэһэн байха юм. Эмнэлгын газарнуудта ороод байһан шархатагшад бултадаа наашаа хара­ха шанартай. Тэдэниие эрхим эмшэд аргалжа, харууһалжа бай­на гээд элүүрые хамгаалгын сайд дуулгаа.

Гашуудалта гурбан үдэр

Ородой Холбоото Уласай Уголовно Хуулиин 205 статьягаар (алан һүрдэлгын ябадал) уголовно хэрэг нээгдэжэ, мүрдэлгэ эхилэнхэй. Шуһата энэ ушарай ондоо янзын утаһануудтай байһан үгыень, мүн лэ бусад шалтагаануудыень мүрдэгшэд шалгана. Ородой Холбоото Уласай Мүрдэлгын хорооной түрүүлэгшэ Александр Бастрыкинай даабаряар онсо шухала хэрэгүүдые мүрдэхэ талаар Гол хэлтэс энэ хэрэг мүрдэлгые да­ажа абанхай.

Үсэгэлдэрһөө Санкт-Петербург хотодо уйдхар гашууда­лай гурбан үдэр соносхогдоо. Шуһата муухай, сошордомо энэ ябадал эмхидхэгшэд, алуурша дээрмэшэд баригдажа, хуулиин урда харюусаха бэзэ гэжэ найдая.

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВЭЙ САХИЛГААН БЭШЭГ

Буряад Уласай Толгойлогшын уялга саг зу­ура дүүргэгшэ Алексей Цыденов Санкт-Петербургын Амбан захирагша Георгий Пол­тавченкада Засагай газарай албан ёһоной сахилгаан бэшэг эльгээбэ.

Тэрэ бэшэг дотороо Буряадай хүтэлбэрилэгшэ оро­ной хойто ниислэлэй арад зондо манай уласай арад түмэнэй зүгһөө Петербургын метро соо болоһон гэнэ усалда хүнүүдэй алуулһан ушараар гүнзэгы уйдхар га­шуудалаа мэдүүлһэн байха юм. “Буряад Уласай бүхы арад таанартай хамта уйдхар гашуудалыетнай хубаал­дажа байна”, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ. Энээн тухай үсэгэлдэр Буряад Уласай Толгойлогшын болон За­сагай газарай хэблэлэй албан мэдээсээ.

Ородой Холбоото Уласай дэбисхэр дээрэ оршодог Буддын шажантанай заншалта Сангхын бүхы дасану­удта үсэгэлдэр хуралнууд хурагдажа, наһа бараһан зо­ной хойноһоо, шархатаһан, гэмтэһэн хүнүүдэй түргөөр эдэгэхын түлөө ном бүтээгдээ. Санкт-Петербург хотын “Гүнзэчойнэй” дасанай лама санаартан мүн лэ тусхай ху­ралнуудые хуралсана.

Автор: Баяр БАЛДАНОВ