Хүдөө ажахы 13 jun 2017 858

​Буряад Уласта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал дахинаа соносхогдохонь

Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов түсэблэлгын суглаан дээрэ уласай дэбисхэр дээрэ түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхохо дансануудые бэлдэхэ тухай даабари үгэбэ. Тиихэдэ түймэр саралгада федеральна албанһаа хүнүүдые хабаадуулха тухай Алексей Цыденов хэлэбэ.

Буряад Уласай Ойн ажахын агентствын хүтэлбэрилэгшэ Александр Мартыновай хэлэһэнэй ёһоор, уласай газар дэбисхэртэ 4-5-дахи шатын аюултай түймэр һүжэржэ, Хойто-Байгалай аймагта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхохоор аюул тохёолдоод байна. Июниин 3-да Мууяын аймагта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдоо. Хоёр аймагуудай дэбисхэртэ онсо байдал соносхогдобол, бүхы уласай газар дайдада энэ гурим зарлагдадаг байна.

Мүнөөдэрэй тоо баримтаар, Буряад Уласта 379 га талмайда ойн 15 түймэр һүжэрөөд байна. 164 га талмайда гараһан 4 түймэр саашаа һүжэрхынь болюулба. Үнгэрһэн үдэрэй туршада 72 га талмайда гараһан 4 түймэр унтараагдаа. Түймэр унтараалгада 396 хүн хабаадана, түймэр саралгын 72 техникэ, тэдэнэй тоодо 12 авиатехникэ хэрэглэгдэнэ.

- Федеральна албанһаа 76 хүниие хабаадуулха гээ һаа, дары тэдэндэ дуулгагты. Хүлеэжэ байнгүй, онсо байдал соносхогты, - гэжэ Алексей Цыденов А. Мартыновта хэлэбэ.

Мүнөө үглөөгүүр Сэлэнгэ аймагай Ардасан һууринһаа 500 метрэй зайда түймэр гараһан байна. Аймагай түлөөлэгшэдэ энэ асуудалаар шиидхэхэ тухай даабари Алексей Цыденов үгэбэ. Суглаанай дүүрэтэр түймэр унтараагдаа гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденовтэ элидхэбэ.