Хүдөө ажахы 29 jun 2017 895

​Ойн түймэр саралгада 1300-һаа дээшэ хүнүүд хабаадана

Үнгэрһэн үдэрэй туршада 840 га талмайда гараһан 20 ойн түймэрнүүд унтараагдаба.

Түнхэн аймагай дархан газарта 5 ойн түймэрнүүд унтаргагдаһан байна. Тиихэдэ үшөө 2 түймэрнүүд тогтоогдожо, мүнөө дээрээ тэрэ сарагдана. Түймэр саралгада ойн харуулшад, ой түүрээсэгшэд, ажаһуугшад, “Үбэр Байгалай ойн харуулай авиа баазын” болон “Авиа ойн харуул” гэһэн федеральна эмхиин хүдэлмэрилэгшэд, хамтадаа 1300-һаа дээшэ хүн хабаадаһан байна.

Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ 8,3 мянган га талмайда соробхилжо байһан 41 ойн түймэрнүүд 15 аймагуудта (Зэдэ, Захаамин, Хурамхаан, Байгал шадарай, Хойто-Байгалай, Сэлэнгэ, Тарбагатай, Түнхэн, Бэшүүр, Мухаршэбэр, Баргажан, Кабанск, Мууяын, Хори) усадхагдана. Тэдэнэй 5,8 мянган га талмайда гараһан 25-ниинь соробхилһоор, 2,5 мянган га талмайда һүжэрһэн 16 гал дүлэн унтаргагдажа байна. Халуун бороогүй уларил тогтоһонһоо, ажаһуугшадай галда хайша хэрэгээр хандаһанһаа боложо, түймэрнүүд гарана гэжэ Буряад Уласай Ойн ажахын агентство мэдээсэнэ.

Байгал шадарай аймагта 3480 га талмайда гараһан түймэр саралгада олон хүн хабаадана. Тэндэ дүтын ойн ажахынуудай хүдэлмэрилгшэд эльгээдэнхэй, хамтадаа 155 ойн харуулшад, ажаһуугшад түймэр унтараана. Мүн тиихэдэ түймэр саралгын 45 техникэ хэрэглэгдэнэ.

Буряад Уласта түймэр сарадаг парашютистнуудые шууд байраһаа байрада буулгахада, ойн жаса шалгахада 12 агаарай онгосонууд хэрэглэгдэнэ.

Бабантын аймагта 6,5 га талмайда 6 түймэр соробхилно.

Буряад Уласта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдонхой. Онсо байдалай үедэ ойдо орохо хоригдоно. Эдэ дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандабал, 4 мянгаһаа 500 мянган түхэриг хүрэтэр яла тохогдохо юм.

Хотонуудай, хүдөө нютагуудай газар дайдада гал түүдэг носоохо, хагда ногоо, бог шорой галдаха хоригдоно. Тала дайдаар хагда, поли дээрэ үлэһэн ногоо галдаха, гал түүдэг носоохо хорюултай гэжэ Буряад Уласай ойн ажахын албан мэдээсэнэ. Үшөө тиихэдэ, харгын, түмэр харгын хажуугаар ногоо галдаха, түүдэг носоохо, модо отолһоной һүүлээр үлэһэн гэшүүһэ галдаха, хатанхай ой модо, һөөг бургааһа орхихо баһал хоригдоно.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахын албанда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгажа байгыт гэжэ ойн харуулшад мэдүүлнэ.