Хүдөө ажахы 10 jul 2017 865

​Ойн түймэрнүүд унтараагдаһаар

Буряад Уласай Кабанск болон Байгал шадарай аймагуудта 90 га талмайда 2 ойн түймэрнүүд унтараагдаба.

Июлиин 10-най мэдээгээр Кабанск, Зэдэ, Бэшүүр аймагуудта 1,7 мянган га талмайда гараһан 5 ойн түймэрнүүд сарагдажа байна. Тэдэнэй 1,4 мянган га талмайда гараһан 4 гал аюул соробхилһоор, Байгалай дархан газарта 310 га талмайда гараһан түймэр тогтоогдобо. Түймэр унтараалгада ойн харуулшад, “Үбэр Байгалай авиационно ойн харуулай” парашютистнар, ажаһуугшад, хамтадаа 309 хүн хабаадана. Түймэр сарадаг 62 техникэ хэрэглэгдэнэ.

Буряад Уласай хойто аймагуудта залинһаа гараһан гэжэ багсаамжалагдаһан 3 түймэр соробхилно. Тэрэнэй талмай 13,7 мянган га болоно. Үнгэрһэн үдэрэй туршада 7,9 мянган га талмайда гараһан 5 түймэр унтараагдаһан байна.

Буряад Уласай дэбисхэртэ түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдонхой. Онсо байдалай үедэ ойдо орохо хоригдоно. Эдэ дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандабал, 4 мянгаһаа 500 мянган түхэриг хүрэтэр яла тохогдохо юм. Эдэ дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандабал, 4 мянгаһаа 500 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо юм. Тала дайдаар хагда, поли дээрэ үлэһэн ногоо галдаха, гал түүдэг носоохо хорюултай гэжэ Буряад Уласай ойн ажахын албан мэдээсэнэ. Үшөө тиихэдэ, харгын, түмэр харгын хажуугаар ногоо галдаха, түүдэг носоохо, модо үйлэдбэриин һүүлээр үлэһэн гэшүүһэ галдаха, хатанхай ой модо, бургааһа орхихо баһал хоригдоно.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахын албанда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгажа байгыт гэжэ ойн харуулшад мэдүүлнэ.