Хүдөө ажахы 24 jul 2017 787

​Буряад Уласта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал болюулагдаба

Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденовэй 2017 оной июлиин 21-нэй 142-дохи тогтоолоор уласай ойн жасада 2017 оной июниин 13-да соносхогдоһон түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал болюулагдаба.

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Бэшүүр, Кабанск, Хэжэнгэ аймагуудта 5 га тухай талмайда ойн түймэрнүүд һүжэрһэн байна. Июлиин 24-нэй мэдээгээр, 2 түймэрнүүдые ехээр һүжэрүүлэнгүй, ойн харуулшад унтараажа байна. Хэжэнгэ аймагта “Үбэр Байгалай авиационно ойн харуул” эмхиин парашютистнар-түймэр сарагшад хабаадалсана. Түймэр саралгын техникэ ашаглагдана.

Буряад Уласай Дотоодын хэрэгүүдэй, Онсо байдалай талаар яаманай хүдэлмэрилэгшэд болон ойн харуулшад ойн жасада 189 шалгалта үнгэргэжэ, 28 дүрим эбдэгшэдые элирүүлжэ, захиргаанай протоколнуудые абаһан байна. 2017 оной эхилһэнһээ хойшо 1268 захиргаанай протоколнууд абтагдажа, дүрим эбдэгшэд 4,2 миллионһоо дээшэ түхэригэй ялада тохогдоһон байна.

Буряад Уласай газар дайдада түймэрэй аюултай хаһын онсо журам зарлагданхай. Журамай ёһоор ойдо орохо огто хоригдоно!

Журам эбдэһэн хүнүүд 4 мянганһаа 5 мянган түхэриг хүрэтэр, албанай түлөөлэгшэд 20 мянганһаа 40 мянган хүрэтэр, хуулита нюурнууд 300 мянганһаа 500 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Онсо журамай үедэ дайдада гал түүдэг носоохо, хагда ногоо, бог шорой галдаха хоригдоно. Ойн хуулитай зохилдуулан, мэргэжэнги эмхинүүд ойн жасын газарнуудта түймэрһөө һэргылхэ зорилготойгоор гал носоохо эрхэтэй. Тала дайдаар хагда, поли дээрэ үлэһэн ногоо галдаха, гал түүдэг носоохо хорюултай гэжэ Буряад Уласай ойн ажахын албан мэдээсэнэ. Үшөө тиихэдэ, харгын, түмэр харгын хажуугаар ногоо галдаха, түүдэг носоохо, модо отолһоной һүүлээр үлэһэн гэшүүһэ галдаха, хатанхай ой модо, һөөг бургааһа орхихо баһал хоригдоно. Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахын албанда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгажа байгыт гэжэ ойн харуулшад мэдүүлнэ.