Хүдөө ажахы 17 aug 2017 869

​Буряад Уласай дүрбэн аймагуудта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал болюулагдаба

Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденовэй августын 16-най тогтоолоор Бабанта, Зэдэ, Захаамин, Аха аймагуудта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал болюулагдаба.

Буряад Уласай Ойн ажахын агентствын августын 17-ной мэдээгээр, Баргажан, Загарай, Кабанск, Байгал шадарай, Хойто-Байгалай аймагуудта 1,3 мянган га талмайда гараһан 14 түймэрнүүд унтараагдана. Үбэр Байгалай үндэһэтэнэй дархан газарта ойн түймэр сарагдажа, харин Баргажанай дархан газарта гал аюул сарагдаһаар.

Үнгэрһэн үдэрэй туршада ойн харуулшад Хурамхаан, Ивалга, Хойто-Байгалай, Байгал шадарай аймагуудта 30 гектар газарһаа ехэ талмайда гараһан зургаан ойн түймэрнүүдые унтарааһан байна. Түймэр унтараалгада ойн харуулшад, «Үбэр Байгалай авиационно ойн харуулай», «Авиа ойн харуул» эмхиин түймэр сарагшад-парашютистнар, ой түлбэритөөр ашаглагшад, ажаһуугшад – хамтадаа 530 хүнүүд хабаадана. Түймэр саралгын 50 техникэ ашаглагдана.

Буряад Уласай хойто аймагуудта 2,2 мянган га талмайда гараһан ойн түймэрнүүд соробхилно.

Бабанта, Зэдэ, Захаамин, Аха аймагуудта түймэрэй аюултай хаһын онсо журам соносхогдонхой. Бэшэ аймагуудта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал үргэлжэлһөөр, ойдо орохо хоригдоно. Эдэ дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандабал, хүнүүд 4 мянгаһаа 5 мянган түхэриг хүрэтэр, албанай түлөөлэгшэд – 20 000-һаа 40000 түхэриг хүрэтэр, юридическэ нюурнууд – 300 мянганһаа 500 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахын албанда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгажа байгыт гэжэ ойн харуулшад мэдүүлнэ.