Хүдөө ажахы 19 jan 2018 1068

​Улаан-Үдын һургуулида буу зэбсэгтэй үхибүүд һүйд хэбэ

Мүнөөдэр, январиин 19-дэ, Сосновый Бор һууринай Бонивурай гудамжада оршодог 5 дугаар һургуулида хутага, һүхэ, «Молотовой коктейль» бариһан үхибүүд шурган орожо, һүйд татаба.

Буу зэбсэг бариһан үхибүүд түймэр табижа, уридшалһан мэдээгээр, энэ һургуулиин 3 һурагшадые шархатааба. Түймэр сарагшад түргын дары гал унтарааһан байна. Һургуулиһаа 500-һаа дээшэ хүнүүдые гаргаба. Һургуулида түргэн түргэн дары албанай хүдэлмэрилэгшэд ажалаа ябуулна.

«Тивиком» телеканалай мэдээсэлээр, шархатаһан һурагшадай нэгые түргэн туһаламжын больницада оруулаа. Һүйд хэгшэд энэл һургуулиин шабинар гэжэ багсаамжалагдана.

Баһал иимэ ушар Пермь хотодо январиин 15-да болоо гэжэ һануулнабди. Пермиин 127 дугаар һургуулиин багшанар болон шабинарые хоёр эдиршүүл шархатаажа, гэнэ усал болоһон байна. Тиихэдэ 8 үхибүүд болон нэгэ багша шархатаа. Һүйд хэгшэдые хоёр һараар хаажа, урид хэлсэжэ, хүниие алаха һэдэлгэ хэбэ гэжэ хүбүүдые гэмнэбэ.