Хүдөө ажахы 19 jan 2018 1108

​Улаан-Үдын 5 дугаар һургуулида һүйд хээ гэжэ багсаамжалагдаһан һурагшые сагдаанар бариба

Улаан-Үдын хотын Сосновый һууринай 5 дугаар һургуулида һүйд хээ гэжэ багсаамжалагдаһан энэл һургуулиин 9-дэхи ангиин һурагшые сагдаанар бариба.

Уридшалһан мэдээгээр, энэ хүбүүн 7-дохи ангиин һурагшадые болон ород хэлэнэй багшые шархатааба. Ородой Холбоото Уласай Буряадтахи Октябрьска хороогой мүрдэлгын албан Ородой Холбоото Уласай уголовно хорооной 30 дугаар статьягай 3-дахи хубяар, 105 дугаар статьягай 2-дохи хубиин «а», «в» зүйлнүүдээр ( хоёр болон хоёрһоо дээшэ хуулиин наһа хүсөөгүй хүниие алаха һэдэлгэ) уголовно хэрэг эхилбэ.

Уридшалһан мэдээгээр, январиин 19-нэй үглөөнэй 9.30 сагта 9-дэхи ангиин һурагша һүхэ баряад, 7-дохи ангиин һурагшадта добтолоо. Удаань гал аһааха шэнгэн зүйл адхажа, түймэр табиба. Эдэ бусад үйлэ хэрэгүүдһээ гурбан шабинар болон багша гэмэлтэбэ. Ямар шалтагаанһаа, хайшан гэжэ энэ һүйд татаһан ушар бэелүүлэгдээб гэжэ мүнөө тодорхойлогдоно.

Мүнөө энэ һургуулида мүрдэлгын ажал ябуулагдана. Тиихэдэ һуралсалай эмхидэ аюулгүй байдал сахиха уялгатай һургуулиин хүдэлмэрилэгшэдэй хэһэн (хээгүй) үйлэ хэрэгүүдээр эрхын талаар шалгалта үнгэргэгдэхэ.