Хүдөө ажахы 19 jan 2018 1080

​Сүүдэй шиидхэбэри дүүргэгшэд Улаан-Үдэдэ эдеэ хоолой «ШулэнДо» газар гурба һараар хааба

Сүүдэй шиидхэбэреэр Улаан-Үдын Октябрьска, Железнодорожно болон Советскэ хороонуудта оршодог «ШулэнДо» гэһэн эдеэ хоолой 4 газарай 3-ниинь хаагдаба.

Сүүдэй тусхай шиидхэбэрииин абтабал, дүрбэдэхи кафе баһал ажалаа болюулха гэжэ Ород гүрэнэй сүүдэй шиидхэбэри дүүргэгшэдэй федеральна албанай мэдээсэлээр Буряад Yнэн мэдээсэлэй албан дуулгана.

«ШулэнДо» эдеэнэй газарта олон зон санхатажа, сальмонеллёз үбшэндэ нэрбэгдэһэнэй удааРоспотребнадзор эмхиин мэргэжэлтэд прокуратурын даабаряар тусхай шалгалтануудые үнгэргэһэн байна. Тиимэһээ эдэ эдеэ хоолой газарнуудые хааха гэһэн шиидхэбэри абтаба.

«Эдеэ хоол бэлдэхэ, хадагалха талаар санитарно-эпидемиологическа болон ариг сэбэрые сахиха дүримүүд эбдэһэн тухай шалгалта үнгэргэһэн мэргэжэлтэд элирүүлбэ», - гэжэ Ород гүрэнэй сүүдэй шиидхэбэри дүүргэгшэдэй федеральна албанай Буряадтахи гүйсэдхэхы үйлэдбэриин таһагай дарга Елена Дворникова хэлэбэ.

Солнечная гудамжада оршодог эдеэ хоол бариха газарта угаагдаһан аяга амһарта шала дээрэ хатаагдадаг, Коммунистическая гудамжада - түүхэй, болоһон эдеэн хабсаралдадаг, Смолина гудамжада шэрдэлгэ-будалгын ажалнууд хэгдээгүй, хананууд буританхай гэжэ шалгалта элирүүлээ.

Гурба һарын туршад сүүдэй шиидхэбэри дүүргэгшэд «ШулэнДо» гэһэн эдеэ хоолой газарай хүтэлбэрилэгшэд хуули бусаар ажалаа ябуулхагүйн тула хинажа байха.

Тиихэдэ Буряад Уласай Худалдаа-наймаанай танхимда Роспотребнадзор эмхи олзын хэрэг эрхилэгшэдэй эрхэ хамгаалха асуудалаар эрхэтэдые угтан абаха. «ШулэнДо» гэһэн эдеэ хоолой газарта болоһон ушар дабтагдахагүйн тула иимэ хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ тухай шиидхэбэри абтаа. Гансашье эдеэ хоолой һалбарида хүдэлдэг эмхиин түлөөлэгшэд бэшэ, харин эрхэтэн бүхэн һонирхоһон асуудалдаа харюу