Хүдөө ажахы 9 apr 2018 898

​Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Үдын бог шорой обоолдог газарай түймэр сараха талаар штаб байгуулха тухай даалгаба

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Вахмистрово һууринай бог шорой обоолдог газарта түймэр сараха талаар штаб байгуулха тухай даабари үгэбэ. Үсэгэлдэр, апрелиин 8-да, уласай хүтэлбэрилэгшэ тэрэ газарта хүрэжэ, түймэрэй гараһан газар хараһан байна. Улаан-Үдэ болон Тарбагатай һууринай түймэр сарагшад 11 тонно уһа адхабашье, һалхинай эршэдэхэдэ, түймэр соробхилһоор байгаа. Энээн тухай Буряад Уласай Толгойлогшын пресс-секретарь Алексей Фишев интернет сүлжээндэ дуулгаба.

Түймэрэй газарта ерэһэн онсо байдалай талаар яаманай хүдэлмэрилэгшын хэлэһэнэй ёһоор, энэ түймэр торфын хэбтэшэдэ гараһан түймэртэй адли. Тэрэниие унтараахын түлөө «ехэ уһан хэрэгтэй». Тиимэһээ энэ асуудал шиидхэлгэдэ, нэгэн гэбэл, сэрэгшэдые хабаадуулжа, бог шорой обоолдог газар хүрэтэр уһанһаа һужаануудые татаха, үгы гэбэл, ууяжа байһан газарта элһэ адхаха. Теэд хэды шэнээн элһэн хэрэгтэйб гэһэн асуудалда тодо харюу үгэжэ шадаагүй.

«Бог шорой обоолдог энэ газар Тарбагатай аймагай мэдэлдэ юм. Аймагай захиргаан тус газар хубиин компанида түлбэритэ ашаглалгада дамжууланхай. Һалхинай үлеэхэдэ, түймэрэй утаан Улаан-Үдын 100-дахи кварталнууд тээшэ хиидэнэ. Эндэ ажаһуугшад утаагаар амилна», - гэжэ Алексей Фишев хэлэбэ.

Бог шорой обоолдог газарай түймэр сараха талаар штабта ямар аргаар гал унтарааха гэжэ шэлэхэ юм. Хабарай эхилһэнһээ хойшо түймэр эндэ түрүүшынхиеэ соробхилно бэшэ. Гараһан түймэрэй муухай утаа уняар тухай Вахмистрово һууринай болон Улаан-үдэ хотын ажаһуугшад нэгэнтэ бэшэ олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэ дуулгаһан байна. Бог шорой обоолдог газарые түлбэритөөр ашаглагшад байгаали хамгаалгын прокуратурада зорюута галдаһанай ашаар түймэр гарана гэжэ мэдээсэһэн байха юм.

«Үглөөнһөө бог шорой обоолдог газарта дахин ерээб (уласай хүтэлбэрилэгшэ видеобуулгабари, гэрэл зураг үдэр буулгаха тухай хэлээ һэн). Тиихэдэ түймэрэй гараһан газар хадаа Улаан-Үдэ хотын мэдэлэй байшаба. Һүни уласай хүтэлбэрилэгшэдэ хэлэхэдээ, хотын бог шорой обоолдог газарта түймэр гараагүй гэжэ дуулгаһан байгаа», - гэжэ Алексей Фишев интернет сүлжээндэ бэшэбэ.