Хүдөө ажахы 21 may 2018 967

​Буряад Уласта ойн түймэрнүүд сарагдана

Буряад Уласта 400-һаа дээшэ хүн ойн түймэрнүүдые унтараалгада хабаадана. Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряадай Загарай, Хэжэнгэ, Хурамхаан, Хяагта, Хойто-Байгалай болон Тарбагатай аймагуудта ойн 9 түймэр сараха талаар ажала ябуулагдаа. Түймэрэй гараһан талмай 2,2 мянган гектарһаа дээшэ юм.

2018 оной майн 21-нэй 0.00 сагай мэдээсэлээр, Хэжэнгэ болон Хурамхаан аймагуудта 3 түймэр унтараагдана. Хурамхаан аймагта 2 мянган гектарһаа ехэ талмайда түймэр гараһан байна. Һалхин аалидажа, ойн харуулшад түймэрэй урдаһаа гал табижа, түймэр сарана. Ойн түймэр унтараалгада Үбэр Байгалай ойн харуулай авиационно баазын болон ой ашаглагшад – хамта дээрээ 230-һаа дээшэ хүн хабаадана. Түймэр саралгын 36 техникэ хэрэглэгдэнэ.

Үдэрэй туршада түймэр саралгада бүхыдөө 400-һаа дээшэ хүн хабаадажа, 70-һаа дээшэ түймэр саралгын техникэ хэрэглэгдэһэн байна.

Майн 18-һаа Хурамхаан аймагта түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал соносхогдоо. Буряадай бусад аймагуудта түймэрэй аюултай хаһын онсо гурим соносхогдонхой. Энэ үедэ ойдо орохо, түүдэг носоохо, хагда, бог шорой галдаха хоригдоно. Эдэ дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандабал, эрхэтэд - 4 мянганһаа 5 мянган хүрэтэр; харюусалгата нюурнууд – 25 мянганһаа 45 мянган хүрэтэр, юридическа нюурнууд 300 мянганһаа 500 мянган хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахыда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгыт гэжэ ойн харуулшад ажаһуугшадта хандана.