Хүдөө ажахы 21 may 2018 1003

​Алексей Цыденов: Хурамхаан аймагта түймэр саралгада бүхы уласһаа хүнүүд хабаадалсаа

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үсэгэлдэр, майн 20-до, Хурамхаан аймаг гараһан байна. Хурамхаан аймагта һалхитай үдэр байжа, түймэр гансата таража, час болохогүй болзорто 700 гектарта ой галда абтаһан байна. Тиимэһээ дээдэ шатын аюулай түймэр гараа гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглээ. Түймэр саралгада Үбэр-Байгалай ойн харуулай авиационно базын хүдэлмэрилэгшэд болон ой ашаглагшад – хамта 238 хүн хабаадажа, түймэр сарлагын 30 техникэ хэрэглэгдээ.

- Буряад Уласай бүхы аймагуудһаа шахуу түймэр сарагшад хабаадана. Баргажанай, Баргажанай Адагай,Хориин, Кабанскын, Улаан-Үдын, Багдаринай, Бэшүүрэй, Захааминай түймэр саралгын авиа таһагуудай, Баргажанай, Баргажанай Адагай, Хурамхаанай, Дээдэ-Баргажанай ойн харуулай хүдэлмэрилэгшэд болон ой ашаглагшад хабаадана. Ажаһуугшадай дундаһаа ойн түймэр унтаралгаада дүй дүршэлтэй хүнүүд бригадануудые байгуулжа, хэрэгсэлнүүдээр хангагдан, түймэр унтаралсаана, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ. Тоһо түлишэ түргэн дары асарагдаһан байна. Дээдэ-Баргажанай ойн ажахы түймэр сарагшадые хооллуулаа.

Майн 19-дэ түймэрэй саралгада Дээдэ-Баргажанай ойн ажахын ойн харуулай хүдэлмэрилэгшэд 1962 оной Валерий Жанцанов, 1977 оной Аюр Цыренжапов гэгшэд наһа бараһан байна. Аюр Цыренжаповай гурбан хүүгэд эсэгэеэ алдаа. Алексей Цыденов тэдэнэй гэр бүлэтэйнь уулзажа, гүнзэгы шаналалаа мэдүүлээ.

- Эдэ хүбүүдэй гэр бүлэдэнь, дүтынь зондонь гүнзэгы шаналалаа мэдүүлнэб. Ехэ уйдхартай... Туһа хүргэхэбди. Гарагай дүрбэ болотор гэр бүэлдэнь нэгэ-нэгэ сая түхэригэй тэдхэмжэ түлэгдэхэ, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Буряад Уласай Засагай газар Валерий Жанцанов, Аюр Цыренжапов хүдөөлэлгэдэ туһа хүргэжэ, саашадаа үхибүүдыень хүүгэдэй саэарлигтэ, һургуулида оруулха талаар, эжынэрыень ажалтай болгохо талаар туһа хүргэхэ юм.

Түймэр саралгын үедэ Дээдэ-Баргажанай ойн харуулай хүдэлмэрилэгшэдэй наһа бараһан ушараар Ородой Холбоото Уласай Буряадтахи таһагай Мүрдэлгын хороон уголовно хэрэг эрхилбэ. Хурамхаан аймагта гараһан түймэртэ 64 наһатай Хурамхаанай ажаһуугша гэмтэй гэжэ Мүрдэлгын хорооной багсаамжална. Тэрэ тамхи татаад, тэрэнээ унтараангүй хаяһан байна. Гэмтэн баридажа, гэмээ мэдэрһэн байна. 

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг