Үхибүүдэй ами абарагшад

Улаан -Үдэ шадар оршодог Дивизионная станциин нэгэ модон гэртэ энэ үглөөгүүр түймэр нособо.

Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой Буряадтахи управлениин сэрэгшэд энэ аюулые обёоржо, туһалхаяа дары түргэн ошоо. Түймэр саралгын албанай үшөө хүрэжэ ерээдүй байхада, сэрэгшэд галда абтаһан гэр сооһоо гурбан хүүгэдые абараа. Удаань түймэр сарагшадтай хамта эгээл жаахан үхибүүе шатажа байһан гэр сооһоо оложо гаргаа.  Мүнөө тэрэ үхибүүн эмнэлгын газарта.

Майор Денис Надькин, сержант Александр Эрдыниев, ефрейтор Степан Самозванов, эмнэлгын албанай майор Кайрат Тунгатаров гэгшэд хүүгэдые абаржа, олоной зүгһөө баярай үгэнүүдтэ хүртэбэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Источник: yandex.ru