Хүдөө ажахы 23 jul 2020 403

Һалхинһаа - һандарал

Агын Буряадай тойрогой 3 нютагта онсо байдал соносхогдонхой.

 Аргагүй ехээр һалхи шуурган боложо, аадар бороо ороходонь Хүнхэр, Согто-Хангил, Новоорловск һууринуудта зайн галай утаһанууд таһараа, ургажа байһан модод үндэһөөрөө урбалдаа, олон гэр байрануудай, мүн ниигэмэй удха шанартай эмхинүүдэй хушалта хиидээ.

Мүнөө дээрээ онсо байдал тогтоогдонхой. Тус байгаалиин үзэгдэлэй хойшолонгууд элирүүлэгдэжэ байна, - гээд, Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Солбон Цыренов дуулгана.

 Зайн гал дамжуулагдана, гар утаһан хүдэлжэ эхилээ. Харгынууд унаһан мододһоо, бог шоройһоо сэбэрлэгдээ. Мүнөөдөө заһабарилгын ажал хэхэ саарһа дансанууд бэлдэгдэжэ байна. Новоорловск һууринда болбосон түхэлэй томо гэрэй хушалтын 600 дүрбэлжэн метр дууһан абтаа, хоёр хүнгэн унаа хохидоо, һургуулиин хүүгэдэй хоол баридаг байшанай, захиргаанай, эмнэлгын газарай мүн лэ хушалтань хиидээ. Хүүгэдэй «Алёнушка» сэсэрлигэй, олон дабхартай 5 гэрнүүдэй подвал соо уһан дүүрэтэрнь ороо, харгы һандараа.

Хүнхэр болон Согто-Хангил нютагуудта баһал зайн галай утаһанууд таһараа, сэсэрлигүүд, соёлой байшангууд хохидолдо ороо.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: aginskoe.ru