Хүдөө ажахы 30 jul 2020 408

Муу шанартай архи, тамхин наймаанда гаран алдаа

Хуули бусын аргаар наймаанда бэлдэгдээд байһан архи болон тамхинай зүйлнүүдые Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотын  дотоодын хэрэгүүдэй таһагай мэргэжэлтэд Россин гвардиин сэрэгшэдэй туһаламжаар элирүүлээ.

Иимэ нюуса аргаар үйлэдбэрилэгдэһэн зүйлнүүд наймаанда табигдахаяа бэлэн болоод байһанаа, саг дээрээ болюулагдаба.

Хамтадаа 10 тонно архиин зүйлнүүд мэдээжэ архи үйлэдбэрилдэг 15 эмхинүүдэй тэмдэгтэй байгаа. Гадна 1000 пачка хамхин мүн лэ хуурмаг аргаар бүтээгдэжэ, шанартай тамхинай данса, үнэмшэлгэнүүдтэй байгаа.

Энэ ушараар уголовно хэрэг эрхилэгдэжэ, зэмэтэй хүнүүд харюусалгада хабаадуулагдахань. Мүнөө иимэ гэмтэ ябадал гаргаһан, али нэгэн талаараа хуули бусын ябадалда хабаатай  бүхы хүнүүд элирүүлэгдэхэ талаар мүрдэлгэ үргэлжэлнэ, - гээд Орос Уласай Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай зүгһөө Ирина Волк олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдтэ дуулгаа.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com