Хүдөө ажахы 31 jul 2020 307

Газар хүдэлөө

Буряад Уласай Хурамхаанай аймагай дэбисхэр дээрэ газарай хүдэлхэ ушар энэ һүни бүридхэгдөө.

Һүниин 1:20 сагта багаханаар газар хүдэлөө. 3,7 бал хүсэтэй хүдэлөөн ямаршье хохидол ушаруулаагүй.  Баргажан мүрэнэй адагта, Байгал далайн зүүн талын 90 модо  газарта энэ ушар  болоо. Энээнһээ гадна, уржадэр Хойто Байгалай аймагта мүн лэ газарай аалиханаар хүдэлхэ ушар бүридхэгдэһэн байна.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: seis-bykl.ru