Хүдөө ажахы 5 aug 2020 346

Һэргылэмжын дүримүүдые сахиха шухала

Байгша оной эхинһээ уһан дээрэ болоһон гэнэ усалнууд олоор тохёолдоно.

 Уһанда орожо наһанһаань 30 хүн хахасаа. Голхоролтойнь гэхэдэ, тэдэнэй тоодо 8 үхибүүд.

Архи уужа шунгаха болон уһан дээрэ аюулгүй байдал сахилгын дүримүүдые тоогоогүй ушарһаа гэнэ усалнууд болоно гээд тэмдэглэе. Гэртэхинэй харууһагүй үлэжэ, аминдаа уһан дээрэ ошожо шунгаһан үхибүүд аюулда ороһон байна, гээд Онсо байдалай болон граждан оборонын агентствэһээ мэдээсэгдэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru