Хүдөө ажахы 10 aug 2020 353

Ехэ борооной хойшолонгууд

Амаралтын үдэрнүүдтэ республика дотор бороотой уларил тогтоһон байна.

 Яруунын аймагта бороон ехээр орожо, августын 9-ндэ Шара-Горхон үерлэжэ, эндиҺээн халижа гараа.

Сосново-Озёрское нютагһаа 95 модо газарта регионай мэдэлдэ байдаг харгы уһанда мүлигдэбэ. Энээн тухай  Буряадтахи ГУ МЧС-эй хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Улаан-Үдэ – Романовка – Шэтэ харгын 392-дохи км газарта оршодог Шара-Горхоной хүүргэ шадар арбаад метр газар уһанда абтагдажа, ехээр хохидоо. Тиимэ ушарһаа энэ харгыгаар ямаршье унаа ябуулагдахаяа болюулагданхай.

«Бурятавтодор» гэһэн харгын албанай эмхиин тусхай 10 техникэ болон 20 ажалшад харгы заһабарилгада хабаадуулагдаад байна.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: ГУ МЧС по Бурятии