Хүдөө ажахы 17 aug 2020 323

​Буряад Уласта үгы болоһон самолёт бэдэрһээр

© фото: Буряад Уласай онсо байдалай талаар яаман

Байгша оной июлиин 19-дэ үгы болоһон Ан-2 түхэлэй самолёт Буряад Уласта болон Эрхүү можодо бэдэрһээр. Мүнөө бэдэрэгшэдэй гурбан бүлэг ажал ябууулна. Тэдэнэр Буряад Уласай Хэнгэргэ, Китойкин голоор зубшажа, бүхыдөө 13 дүрбэлжэн модоной зайда бэдэрээ.

Тиихэдэ Эрхүү можын Китой-Кинский дабаан болон Холомхо голоор бэдэрэлгын ажал ябуулагдаха. Эрхүү можын түймэр саралгын- абаралгын албанай хүдэлмэрилэгшэд энэ шэглэлээр гаранхай. Тиихэдэ 13 дүрбэлжэн модоной зайда бэдэрэлгэ хэгдэжэ, 11 хүн хабаадана.

Ми-8 АК «Ангара», Ми-8 АК «Аэробратск» бортнуудаар Буряад Уласай Түнхэн , Аха аймагуудта, Эрхүү можын Черемховско аймагта 150 дүрбэлжэн модоной зайда бэдэрэлгэ ябуулагдаа. Энээнһээ урид Буряад Уласай онсо байдалай талаар яаманай дуулгаһаар, августын 15-да Китой, Хэнгэргэ, Иркут голнуудые зубшажа, бэдэрэлгэ ябуулагдаа. Тэрэ тоодо, Далахай нютагһаа Тибельти хүрэтэр зубшагдаа.

Источник: Буряад Уласай онсо байдалай талаар яаман

Фото: Буряад Уласай онсо байдалай талаар яаман