Хүдөө ажахы 4 dec 2020 386

Буряад Уласай Хойто Байгалай аймагта газар хүдэлөө

Үсэгэлдэр оройн 20:37 сагта Хойто Байгалай аймагай Кичера тосхондо газарай хүдэлхэ ушар бүридхэгдэбэ.

 4,9 балл хүсэтэйгөөр газар хүдэлбэшье, олон зон тэрэниие ехээр ойлгоогүй.

 Аймагай диспетчерскэ албанай мэдээсэһээр энэ ушарай хойшолонгууд үгы.

 1-4 балл хүсэтэйгөөр газарай хүдэлөөн болобол һула хүсэтэй гээд тоологдодог. 5-7 балл хүсэтэйгөөр газарай хүдэлхэ ушар бүридхэгдэбэл – дунда зэргын гээд тэмдэглэгдэдэг. 8 балһаа дээшэ байбал – эгээл аюултай хойшолонгуудтай байжа болохо.

 5 балл хүрэтэр газарай хүдэлхэдэ нэгэшье хойшолонгууд: гэр байрын  унаха,  зоной гэмтэхэ ушарнууд  бүридхэгдэдэггүй", - гээд Онсо байдалай талаар яаманай мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.

Фото: yandex.ru