Хүдөө ажахы 9 dec 2020 331

​Хуули буусаар модо отологшод Буряадта элирүүлэгдэбэ

© фото: pixabay.com

Шэлбүүhэтэ модо Хитад руу эльгээжэ, 6 хахад сая олзоборилhон Буряадай эмхиин хүтэлбэрилэгшын хара ажал Буряадай тамуужанай мэргэжэлтэд элирүүлбэ. Тэдэнэр худал саарhа дансаар хилын саана модо эльгээжэ, ехэ мүнгэн абадаг байгаа ха.

Тиигэжэ хуули бусаар 1 бүхэли арбанай 8 мянган дүрбэлжэн метр шэлбүүhэтэ модон Хитад руу эльгээгдэжэ үрдинхэй. Олзоборилhон мүнгэеэ худал финансова үйлэ хэрэг доро бэшэжэ, аяар 6 хахад сая түхэриг гартаа абаhан байна. Энэ ушараар хоёр уголовно хэрэг бүридхэгдэнхэй. Россиин хуулиин ёhоор, зэмэтэн 7 жэлээр сүлөөhөө хаhагдаха мүн 1 сая түхэриг яла түлэхэ.

  Байгша оной арбан hарын дүнгүүдээр Наушки тамуужанай пост хуули бусаар түмэр харгыгаар зөөжэ байhан 2 сая тонно ой модо элирүүлээ. Тиигэжэ ой модо хуули бусаар хилын саана эльгээжэ байhан ушараар 77 гүйсэдхэхы мүн найман уголовно хэрэгүүд зохёогдонхой. Жэлэй эхинhээ 3 хахад сая түхэригтэ   350 дүрбэлжэн метр ой модон хуряан абтанхай гэжэ Буряадай тамуужанай албан мэдэсээнэ.  

 

Фото: pixabay.com