Хүдөө ажахы 11 dec 2020 384

Буряад Уласта газар дахин дорьбоо

Үсэгэлдэр үдэшын 22:20 сагта Улаан-Үдэ хотодо болон шадархи нютагуудта газар дахин хүдэлөө. Арбан секундын туршада дунда зэргээр 3-4 балл хүсэтэйгөөр газар хүдэлжэ, олоной һанаа зобоогоо.

Улаан-Үдэ хотын 20-дохи кварталда, Восточный тосхондо болон Бурвод газарта ажаһуугшад нилээд шангаар газарай хүдэлхые тэмдэглээ. Кабанскын аймагта 3,7 балл, Эрхүү хотодо 4 балл хүсэтэйгөөр газар доһолоо.

Мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр энэ удаа 3,7 балл хүсэтэйгөөр газар хүдэлжэ, али нэгэн гэр байранууд һандараагүй, хохидол үзүүлэгдээгүй.
Тиин үсэгэлдэр хоёр дахин газар хүдэлбэ. Үглөөнэй 05:45 сагта нилээд шангаар газар хүдэлөө гэжэ хэлэе. Энэ ушар 1999 онһоо эхилээд мүнөөдэр болотор бүридхэгдэһэн газарай хүдэлөөнүүдээ эгээл ехэ хүсэтэй байгаа гээд онсолмоор.

 

Фото: yandex.ru