Хүдөө ажахы 14 dec 2020 398

​Буряад Уласта таксиин жолоошод тахал үбшэнһөө һэргылхэ гурим сахинагүй

© фото: Буряад Уласай Транспортын яаман

Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын яаманай мэргэжэлтэд Буряадай харгын аюулгүй байдал сахиха албантай хамта хиналтын ажал саг үргэлжэ ябуулна. Декабриин 11-дэ тэдэнэр үдэшын боро хараанаар Улаан-Үдэ хотын гудамжануудаар ябаһан таксиин жолоошодые шалгаба. Шалгалтын үедэ тогтоогдоһон долоон жолоошодой нэгэниинь хамар амаа бүглөөгүй хүниие шэрээд ябаба гэжэ элирүүлэгдэбэ.  Хуули хазгайруулһан жолоошон болон тэрэнэй унаада һуугаад ябаһан эрхэтэн хоер дээрэ ниитын журам эбдэһэн баримта баталагдажа, шүүгшэдтэ эльгээгдэбэ.

Байгша оной апрелиин хоёрто Ородой Холбоото Уласай Засагай газар онсо байдалай үедэ эрхэтэдэй дунда журам сахиха тусхай дүримүүдые баталһан юм. Тэрэнэй ёһоор манай эрхэтэд хуулиин эрилтэнүүдые сахижа, ариг сэбэрэй дүримүүдые хүсэд дүүргээд ябаха зэргэтэй. Энэ хадаа манай бултанаймнай элүүр мэндые хамгаалхын түлөө хэгдэнэ гээд мэргэжэлтэд дахин һануулба.

«Захиргаанай зүгһөө зэмэ тохохо тухай» Буряад Уласай хуулиин ёһоор ниитын журам эбдэһэн эрхэтэд хэһээгдэхэ зэргэтэй. Тэдэнэй зэмэтэ ябадалай түлөө мянганһаа 25 мянган түхэриг хүрэтэр яла ашагдажа болохо юм.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Транспортын яаман