Хүдөө ажахы 12 jan 2021 444

Газар ехээр хүдэлжэ, зониие айлгаа

Энэ үглөөнэй 5.36 сагта Буряад Уласта газарай хүдэлхэ ушар бүридхэгдэбэ. Энэ удаа Ород Уласай болон Монгол ороной хилын газарта 6,5 балл хүсэтэйгөөр газар хүдэлжэ, илангаяа Буряадта, Урда Байгалай болон Красноярскын хизаарта ажаһуугшад тэрэниие үзэбэ.

 Мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр,  Монголой Хүбсэгэл нуурай шадар оршодог  Турт нютагһаа 34 модо талада газар ехээр хүдэлжэ, 8,7 балл хүсэтэй байһаниинь бүридхэгдэбэ. Буряад Уласта уридшалан мэдээгээр 6,5 балл, Эрхүүдэ 5 балл хүсэтэйгөөр газар хүдэлөө. Хэдэн минутын туршада газар оло дахин хүдэлөө гээд ажаһуугшад интернет сүлжээндэ бэшэнэ.

Олон дабхар гэрнүүдтэ газарай хүдэлхэдэ хананууд урагша хойшоо ябаһан шэнги, аяга шанага ехээр ханхинаа".

Унтажа байһан зон булта һэрижэ, ехээр айгаабди", - гээд олон хүн мэдээсэнэ.

 Тиин энэ удаа газарай хүдэлхэдэ али нэгэн гэнэ усал, хүнэй хохидохо, гэр байрын һандарха ушарнууд бүридхэгдөөгүй.

Фото: pixabay.com