Хүдөө ажахы 19 jan 2021 338

​​Буряадай Захааминай аймагта шононууд добтолно

© фото: pixabay.com

Буряадай Захааминай аймагта шононуудай добтолхо ушар олошорно. Захааминай аймагай болон Бурприроднадзорой мэргэжэлтэд шоно бариһан зондо түлэгдэдэг мүнгэнэй хэмжээ гурбан мянган түхэригөөр дээшэлүүлхэ гэжэ дурадхана. Тиигэжэ баригдаһан нэгэ шонын түлөө ангуушад 11 сая түхэриг абаха аргатай болохо юм. Энэ дурадхал Захаминай аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй ээлжээтэ сессидэ оруулагдаха юм.  

Һаяын сагта зэрлиг амитадай тоо гуримшуулха талаар үнэмшэлгэнүүд үгтэжэ эхилхэ гэжэ түсэблэгдэнэ. Тиихэдэ һомонуудта шононуудые буудаха талаар харюусалгата хүнүүд томилогдохо. Мүнөө аймаг дотор 60-80 шононууд тоолодого. 2020 оной туршада аймагта 34 шоно баригдаа.

 

Фото: pixabay.com