Амаралтын үдэр ехээр һалхилжа, аюулта байдал ушараа


Үсэгэлдэр, мартын 14-дэ Гусиноозёрскын ГРЭС-тэ энергосистемэ гэнтэ хүдэлхэеэ болижо,  Буряад Уласай хэдэн аймагуудта зайн галай унтарха ушарнууд бүридхэгдөө. Улаан-Үдэ хотын зарим газарнуудта,  Баргажанай, Зэдын, Хурамхаанай, Хяагтын, Сэлэнгын аймагуудта зайн гал дамжуулагдахаяа болигдоһон байна. Россетиин мэргэжэлтэдэй түргэн шуд ябуулһан ажалай удаа, үглөөнэй 10:28 сагта гэнэ ушарай хойшолонгууд усадхагдажа, зайн гал дамжуулагдаа.
Амаралтын үдэр Буряад Уласай ехэнхи аймагуудта саһан ороо, ехээр һалхилаа. Зарим нютагуудта һалхин секундын 35 метр хүсэтэйгөөр үлеэжэ, орёо байдал ушаруулаа. Мандрик дабаанда маршрутна унаануудай ябахань болюулагдаһан байна. Харгын аюулгүй байдал сахидаг инспекциин сагдаанар иимэ шэрүүн уларилай шэнжэтэй үдэр холын харгыда бү гарагты гэжэ һэргылээ. Тиибэшье эдэниие тоонгүй аянда гараһан хэдэн жолоошод дабаан өөдэ гаража шадангүй, бэрхэшээлтэ байдалда ороо.

Фото: egov-buryatia.ru