Хүдөө ажахы 17 mar 2021 468

Түймэрэй хойшолонгууд аймшагтай

Байгша оной эхинһээ Буряад Улас дотор 500 гаран түймэр бүридхэгдөөд байна. Гэрэй пеэшэнэй задагай байдалһаа,  түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүдые зоной сахингүй байха ушарһаа  92 түймэр болоо гээд тэмдэглэлтэй. Энэ аюулда 3 хүн наһа бараа, 1 хүн ехээр гэмтээ.

Эдэ үдэрнүүдтэ Тарбагатай болон Зүүн Хуурай нютагуудта хоёр гэр галда абтажа, эд бараан хохидоо. Түймэр сарагшад түргэн эдэ аюулда ерэжэ, нэгэшье хүн гэмтээгүй. Тиибэшье, гэрэй хушалта галда абтажа, саашадаа ехээр һүжэрэнгүй унтараагдаа.

- Үбэлэй хүйтэн сагта ажаһуугшад пеэшэеэ ехээр түлижэ, хоолой үрхэниинь халажа, түймэр болоно, - гээд түймэр саралгын албатан хэлэнэ.

2021 оной эхинһээ Буряадта 472 түймэр бүридхэгдөө. Энэнь нёдондо жэлэй энэл хугасаагай баримтануудтай зэргэсүүлхэдэ, 14,3 % доошолһон байна. Тиин түймэрэй аюулда наһа бараһан хүнүүдэй тоо 56 % доошолоо, - гээд Онсо байдалай талаар яаманай хэблэлэй албан дуулгана.

Фото: pixabay.com