Хүдөө ажахы 19 mar 2021 422

Унаанууд галда абтана

Буряад Уласта һүүлэй үедэ автоунаануудай түймэртэ шатаха ушарнууд олошороо.

Энэ долоон хоногой туршада түймэр сарагшад 4 унаагай галда абтахада, ерэжэ унтараагаа. Түмэр хүлэгүүд техническэ талаараа али нэгэн шалтагтай байжа, галда абтаа гээд тэмдэглэтэй. Жэлэй эхинһээ Буряадта иимэ 28 ушар бүридхэгдэжэ, 3 хүн гэмтэһэн байна. 
Үбэлэй хүйтэн сагта олон унаа гаражда оруулагдангүй, газаа орхигдодог. Тиин үглөөгүүр машинануудаа тусхай хэрэгсэлнүүдэй ашаар дулаасуулжа, абяа гаргажа, халаагаад олон зон ябадаг болонхой. Түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүдые сахингүй, саг соонь унаагай байдал шалгангүй ябаһан шалтагһаа иимэ аюул тохёолдоно гээд, - мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.

Фото: 03.mchs.gov.ru