Хүдөө ажахы 23 mar 2021 446

​Буряадай Хэжэнгын аймагта амитадай галзуу үбшэнэй талаар онсо байдал соносхогдоо

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын һомондо ангуушад галзуу үбшэндэ нэрбэгдэһэн үнэгэ ойдо олоһон байна. Тиигэжэ айлаар, гүүртэнүүдээр ябажа, мал, гэрэй амитад шэнжэлэгдэнэ, һэргылэмжын тарилга хэгдэнэ.

Һэргылэмжын хэмжээндэ үйлсэдэ чипүүдгүй ябаһан нохойнуудые барижа, 14 үдэрөөр хаагдаха. Тэдэнэй эзэд гаргашануудыень хүсэлдүүлхэ болоно. Нохойнууд тусхай бүридхэлдэ оруулагдаагүй байгаа һаань, 3 мянганһаа 5 мянган хүрэтэр яла түлэхэ ёһотой. 

Источник: Кижинга-инфо. 24/7

Фото: pixabay.com