Хүдөө ажахы 29 mar 2021 291

Галай аюул аймшагтай


Үнгэрһэн долоон хоногой туршада Буряад Улас дотор 81 түймэр бүридхэгдэбэ. Харин 2020 оной энэл хугасаада 120 түймэр болоһон байна - гээд эрхэтэдые баталан хамгаалалгын болон онсо байдалай талаар агенство мэдээсэнэ. 
Мартын 22-һоо 29 болотор һүжэрһэн түймэртэ 2 хүн наһа бараа. Бэшүүрэй болон Хориин аймагуудта галай аюул ушаржа, хоёр эхэнэр ехээр шатаад, наһанһаань нүгшэһэн байна. Тиин 3 хүн шархатаа.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС