Хүдөө ажахы 5 apr 2021 379

Аюулта түймэрэй хаһа


Буряад Уласай Ивалгын аймагта ойн түймэр үсэгэлдэр бүридхэгдөө.
Багахан газарта түймэр эхилжэ, түргэн болзорто долоон мэргэжэлтэд, гурбан техникэ ошожо, гал унтараагдаа. Хүдөө ажахын мэдэлдэ байдаг газарһаа энэ аюул эхилээ гээд хэлэлтэй. 
Тиимэһээ, мүнөө хагда, али нэгэ бог шорой галдахань хорюултай. Жэл бүхэндэ хүн зоной болгоомжогүй ябадалһаа түймэрнүүд боложо, ехэ хохидол ушардаг гэжэ мэдээжэ. 

Гэрэйнгээ газаа, сабшалан дээрээ бог шорой суглуулжа, тэрэнээ тусхайта газарта абаашажа орхихо, үгы һаа булаха хэрэгтэй», - гээд Ойн ажахын мэргэжэлтэд дахин һануулна. 

Мүнөөдэрэй байдалаар түймэрэй аюулта хаһа Буряад Улас дотор соносхогдоогүй. Хүн бүхэн һэргылэмжын дүримүүдые заал һаа сахиха уялгатай. Ой модон соо галай һүжэрхые обёороо һаа, ойн ажахын 8(3012)20-44-44 халуун утаһанда хонходохо хэрэгтэй.

Фото: pixabay.com