Хүдөө ажахы 9 apr 2021 749

​Түрүүшын түл урматай

© фото: Тува онлайн гэжэ сайтһаа гэрэл зураг

Малша арад хабарай энэ хаһада түл абалгын ажалаа түлэг дундаа ябуулжа байна. Хүдөө ажаһуудаг нютагаархиднай шэнэ түл абажа, туха сүлөөгүй ажаллабашье, адууһа малайнгаа үдэжэ байхадань, баяртайнууд байгаа бэзэ. Хаяа хадхажа һууһан Тыва уласайхид хэр угһаа мүн лэ мал үсхэжэ ажамидардаг гээд мэдэнэбди.

Тывагай хонишод 2019 ондо Хальмагһаа хусануудые асаржа, һүрэгтөө табяа һэн. Хонидоо тарган һүүлтэй хальмаг хусануудта оруулжа, шэнэ үүлтэрэй хурьгад түрэгдэжэ эхилээ. Аяар хаана байһан Хальмаг нютагһаа хусануудые тиишэнь асархадаа, хонидойнгоо түл һайжаруулха гэһэн зорилго хонишод урдаа табиһан юм. Хүдөө ажалшадай оруулһан мэдүүлгээр эхэ хонидые харадаг хонишодто хальмаг хусануудые тараажа үгэһэн байна. Мэргэжэлтэд һая түрэһэн хурьгадые адаглажа, шэгнүүрыень хэмжэнэ, хэр тарган һүүлтэй байһыень мүн лэ шалгана. Нютагай хонидой хурьганай шэгнүүр 3, 810 кг болоо һаань, хальмаг үүлтэрэй хурьганай шэгнүүр 5 кг болоно гээд элирээ. Бүхыдөө энэ туршалгамнай һайн үрэ дүн харуулжа байна гээд, мэргэжэлтэд нэгэ үгэтэй байнад. 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Тува онлайн гэжэ сайтһаа гэрэл зураг