Хүдөө ажахы 19 apr 2021 450

Түймэрнүүдтэй тэмсэлгэ үргэжэлһөөр

Апрелиин 18-най байдалаар Буряад Улас дотор ойн зургаан түймэр унтарааха талаар ажал ябуулагдаа. 
Хүн зоной түймэрэй дүримүүдые сахингүй ябахаһаа, хагда галдаһан ушарһаа Зэдын, Загарайн, Түнхэнэй паркын газарта түймэрнүүд носоо гэжэ хэлэе.
Хамтадаа 102,8 гектар газар галда шатаба.  Түймэр саралгын хэмжээндэ 221 хүн, 38 техникэ хабаадуулагдаба. 
Тиин Загарайн аймагай дэбисхэр дээрэ һүжэрһэн гурбан түймэр болон апрелиин 16-һаа Зэдын аймагта носожо байһан түймэр үсэгэлдэр унтараагдаа. Зэдэдэ  үшөө нэгэ түймэр һалхинай шангаар үлеэһэн шалтагһаа унтарахань хүндэ гээд мэргэжэлтэд хэлэнэ. Түнхэнэй парк соо боложо байһан түймэртэ 126 хүн, 20 техникэ хабаадуулагдажа, һаядаа дарагдахаар байна.
 

Фото: pixabay.com