​Улаан-Үдэ-Романовка-Шэтэ шэглэлэй харгы аюултай

© фото: Хоринск-инфо.24/7

Улаан-Үдэ-Романовка-Шэтэ шэглэлэй харгын 186-дахи модондо асфальт бутаржа, аюултай байдал тохёолдоо. Энэ ушараар Хориин аймагай онсо байдалай талаар комисиин суглаан зарлагдаһан байна. Тэрэнэй дүнгүүдээр, «Краснопартизанское» һомоной «Арбайцы» газарта онсо бэлэдхэлэй гурим соносхогдоо. Юундэб гэхэдэ, Яруунын болон Бабантын аймагуудтай холбоһон харгыгүй болошохо аюултай.

Бурятрегионавтодор эмхиин хүсөөр энэ харгыда тогтошоһон машинануудые татажа гаргаха гэжэ үдэр һүнигүй харуул табигданхай. Мүнөөдэр, апрелиин 27-до, үглөөнэй 9 сагһаа эндэ харгы заһабарилагдана. 

Источник: Хоринск-инфо.24/7

Фото: Хоринск-инфо.24/7