Хүдөө ажахы 11 may 2021 279

​Буряадай 153 ажаһуугшад хашагта хазуулаа

© фото: pixabay.com

Байгша оной майн 6-ай баримтаар, хашагта хазуулһан 153 хүн, тэрэ тоодо, 49 үхибүүд, эмшэдтэ хандаһан байна.

Буряад Уласай Тарбагатайн, Кабанскын, Түнхэнэй, Захааминай, Хориин, Зэдын, Бэшүүрэй, Мухар-Шэбэрэй, Баргажанай, Байгал шадарай, Хяагтын аймагуудай ажаһуугшад болон Улаан-Үдын эмнэлгын-һэргылэмжын эмхинүүдтэ ороһон хүнүүд хашагта хазуулаа.

Хашагууд ами наһанда аюултай инфекционно үбшэ дамжуулдаг. Мүнөө 46 хашаг лабораторидо шэнжэлэгдэнэ.

Хашагай энцефалит үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга 77 мянган хүндэ хэхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй. Майн  6-ай баримтаар, 33 мянганһан дээшэ хүн һэргылэмжын тарилга абанхай. Һэргылэмжын ажал ябуулагдаһаар. Ажаһуудаг газарайнгаа поликлиникэдэ хандажа, һэргылэмжын тарилга тарюулха арга бии. Үхибүүд түлбэригүй тарилга абана.

 

Фото: pixabay.com