Хүдөө ажахы 18 may 2021 655

​Буряад Уласта Монды-Өөрлиг шэглэлээр харгы уһанда угаагдаа

© фото: Буряад Уласай Транспортын яаман

Буряад Уласай Ахын аймагай ажаһуугшад гэртээ бусажа ябатарнь, харгы хүндэлэн, уһан бурьялжа байгаа. Тэрэниие ябагаар гаталхаар бэшэ.

- Газаа гансата дулаан боложо, саһан ехээр хайлажа, Монды-Өөрлиг гэһэн шэглэлээр харгын 91 модондо харгы угаагдаа. Энэ талаар онсо байдалай гурим оруулагдаа. Хайлаһан уһанай урдатар, тойроод ябаха аюулгүй харгы хэтэр, харгы хаагдаха, - гэжэ Буряад Уласай Транспортын яаманда хэлэбэ. 

Фото: Буряад Уласай Транспортын яаман