Хүдөө ажахы 21 may 2021 322

​Буряад Уласта түймэрнүүд һүжэрһөөр

© фото: Уласай онсо байдалай талаар яаман

Хабарай эдэ үдэрнүүдтэ бороо хуратай байбашье, зарим нютагуудта түймэр болохо ушарнууд дайралдана. Хүршэ Эрхүү можодо болон уласай баруун нютагуудта ойн түймэр ехээр һүжэрнэ.

Хагсуухан энэ үедэ газаа гал бү табигты, хагда ногоо бү галдагты гэжэ һэргылэмжын ажал түймэр саралгын албан дуулгажал байдаг. Һаяхана Баргажанай аймагай Соёл һууринда орхигдоһон, эзэгүй гэртэ галда абтажа, хүршэнэрынь айба. Харин үсэгэлдэр энэл нютагта мүн лэ хаясаанай болоһон нэгэ байшан дүрэбэ гэжэ түймэр саралгын албан дуулгана.

Гал түймэрэй хойшолонгууд ехэл аймшагтай гэжэ хүн бүхэн ойлгохо хэрэгтэй. Һэргэг байгты, хэрэгтэ хэрэггүй газарта гал бү носоогты! 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Уласай онсо байдалай талаар яаман