Хүдөө ажахы 25 may 2021 603

​Буряад Улас август һарада үертэ абтажа болохо

© фото: pixabay.com

Бороо, хуратай ута хабар боложо, Буряад Уласай гол, горхонуудта уһан нэмээ. Буряадай ниислэл хотын захиргаанай онос байдалай талаар хүтэлбэриин даргын орлогшо Дмитрий Федоровой хэлэһээр, Улаан-Үдэдэ гол, горхонуудай уһанай хэмжээн үдэр бүри шалгагдана.

- Үнгэрһэн жэлнүүдтэй жэшэхэдэ, уһан нэмэнхэй. Уһанай нэмэһэн шалтагаан гэхэдэ, ута хабар боложо, хадын саһан орой хайлана. Гэхэтэй хамта, Улаан-Үдын захиргаанай гадаадын харилсаанай хүтэлбэри Монгол гүрэнтэй нягта харилсаатай хүдэлнэ. Сэлэнгэ голой уһанай хэмжээн үдэр бүри шалгагдана, энэ мэдээсэл бидэ абаж, түргэн дары хэмжээнүүдые абаха аргатайбди, - гэжэ Дмитрий Федоров тэмдэглэбэ.

Июниин 1-һээ Улаан-Үдын захиргаанай сайтда гол, горхонуудай уһанай хэмжээн үдэр бүри толилогдохо, ажаһуугшад энэ мэдээсл хараха аргатай.

- Хэзээ үертэ абтажа болохоб гэһэн тодо болзор үгы. Харин үнгэрһэн жэлнүүдэй дүршэлөөр, август һарын эхин болон һүүл багта уһан нэмэдэг, -гэжэ мэргэжэлтэн онсолбо.

Фото: pixabay.com