Хүдөө ажахы 31 may 2021 371

Түймэрнүүдэй хаһа

Ород Уласай онсо байдалай талаар яаманай Буряадтахи управлениин мэргэжэлтэд Бэшүүрэй болон Хойто Байгалай ойн ажахынуудта ехэ һэргэг байхыень дурадхана. Ушар юуб гэхэдэ, эдэ үдэрнүүдтэ хоёр аймаг дотор халуун уларил тогтожо, ойн түймэрнүүд һүжэржэ магад. Тиимэһээ ажаһуугша бүхэн ехэ наринаар түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүдые сахиха албатай.
Буряад Улас дотор ойн түймэрнүүдэй аюулта байдал соносхогдонхой. 
Түймэрнүүд аюулта хүсөөрөө табан бүлэг хубаагдадаг. Тиин эгээл аймшагтайнь гэхэдэ, табадахи шата болоно. Уласай хоёр аймагуудта дүрбэдэхи шатын түймэр боложо магад гээд мэргэжэлтэд һэргылнэ.

Фото: pixabay.com