Хүдөө ажахы 9 jun 2021 532

​Буряадай Бэшүүр аймагта хүүргэ уһанда угаагдаба

© фото: Бичура-инфо.24/7

Буряадаймнай Бэшүүрэй аймагай Ара-Хэрээһэтэ нютагай хажууда горхоной үерлэһэнһөө боложо хүүргэнь уһанда угаагдаба.  Тэрэ харгы зам “Мухар-Шэбэр – Бэшүүр – Хяагта” гурбаниие холбоно. Тэрэ горхон дээгүүр гараһан хуушан хүүргэ (хэрэглэгдэхэеэ болиһон байгаа) дахин ашаглажа, хүнгэн авто унанууд үшөө ябаһаар. Харин хүндэ ашаанай машинануудта харгы хаалгаатай.

- Усадхалгын ажал ябуулагдана. Үглөө болотор заһабарилгын ажал дүүрэхэ, - гэжэ «Дорожно-строительный участок» гэһэн эмхиин мэргэжэлтэн найдуулаа.

Харин мүнөө үглөөгүүр ажал хэгдэжэ дүүрэбэгүй. Ушарынь гэхэдэ, уһан үшөө нэмэжэ, ажалыень һаатуулба.

Мүнөө жэл ехэ хура бороотой байжа, ехэ уһан ерэхэдээ болохо гэжэ мэргэжэлтэд хэлсэнэ. Гэнтэ үерэй болоо һаань, Улаан-Үдэ шадарай аймагуудай болон ниислэл хотын ажаһуугшадые хонуулха байранууд бэлдэгдэнэ.

 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Бичура-инфо.24/7