Хүдөө ажахы 9 jun 2021 521

Хүршэ Саха (Яхад) Уласта ехэ түймэр һүжэрнэ

Хандыга гэһэн нютагһаа 5 модоной зайда ехэ ойн түймэр 150 дүрбэлжэн гектар газар дээрэ боложо байна. Якутск хотоһоо энэ түймэр саралсахаяа 20 хүнһөө бүридэһэн МЧС-сэй мэргэжэлтэд тусхай хэрэгсэлнүүдые абажа гарабад. Ойн ажахын харуулай мэргэжэлтэд гал унтарааха гэжэ тэмсэнэ, тиихэдэнь Мегино-Алдан, Чурапчинск, Таттинск һууринһаа түймэртэй тэмсэхэеэ хүн зон эльгээгдэнэ. Авиалесоохрана гэһэн эмхиин үгэһэн мэдээгээр Саха (Яхад) Уласай дэбисхэр дээрэ  ойн 32 түймэр 13 мянган дүрбэлжэн гектар талмай дэбисхэртэ бүридхэгдөө.  

- Арад зониие гэр байраһаань гаргаха шалтагаан мүнөө дээрэ үгы байна. Һалхин нүгөө тээшээ эрьежэ, галыншье шугамаа һэлгэбэ. Амаргүй ехэ утаа уняар байна. Нютагай захадахи ажаһуугшадые училищиин байшан руу даб дээрээ орохыень дурадхаһан байнабди. Бүхы хүсэ шадалаа элсүүлэн, түймэртэй тэмсэнэбди. Якутск, Нерюнгриин аэропортнуудай ниидэлгэ - буудалай талмайн заһабарилгада байһанһаа, Бе-200 түхэлэй самолёт хэрэглэхэ аргагүй байнабди. Харин тэрэнэй орондо «Полярные авиалинии» гэһэн эмхиин вертолёт дээрэһээ уһа сасажа, гал унтарааха хэрэгтэ туһална. Зарим ушарта самолёдһоо дээрэ шэнги байна. Хандыга нютагаа яажашье һаань, түймэрһөө абархабди! – гэжэ Саха (Яахад) Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Дмитрий Садовников дуулгана.

Түймэр, уһанай үер, газар хүдэлхэ гэхэ мэтэ байгаалиин үзэгдэлэй хойшолон гээшэ амаргүй аймшагтай даа. Хээрэ гал түлөөд, тамхи татаад, тэрэнээ унтараангүй хаяжа огто болохогүй бшуу даа. Ой тайгаяа гамная, һэргэг байя нүхэд!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: news.ykt.ru